HARMONOGRAM GODZIN DOSTĘPNO¦CI NAUCZYCIELI
  Szanowni Państwo informuję, iż zgodnie z obowi±zuj±cym od 1 wrze¶nia 2022 r. przepisem art. 42 ust. 2f ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, każdy nauczyciel jest zobowi±zany do dostępno¶ci w danej placówce w wymiarze jednej godziny tygodniowo, a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż połowa obowi±zkowego wymiaru zajęć - w wymiarze 1 godziny w ci±gu 2 tygodni. W czasie tej godziny, zwanej powszechnie godzin± dostępno¶ci, nauczyciel prowadzi konsultacje dla wychowanków lub ich rodziców. W zał±czniku HARMONOGRAM GODZIN DOSTĘPNO¦CI NAUCZYCIELI pracuj±cych w Przedszkolu Miejskim nr 2 we Włodawie. Z poważaniem: Danuta Kloc Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 we Włodawie.

Pobierz plik
ZMIANA WYSOKO¦CI OPŁAT ZA PRZEDSZKOLE
  Szanowni Rodzice! Informuję, iż Uchwał± Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 7 wrze¶nia 2023 r. została zmieniona wysoko¶ć opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejsk± Włodawa. Dotychczasow± kwotę 1,14 zł zastępuje się kwot± 1,30 zł. W zał±czeniu Uchwała nr LXXVII/359/23 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 7 wrze¶nia 2023 r. z moc± obowi±zuj±c± od 1 wrze¶nia 2023 r. Z poważaniem: Danuta Kloc - dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 we Włodawie.

Pobierz plik
ROZLICZENIE DYŻURU WAKACYJNEGO
  Szanowni Państwo! Nasz dyżur wakacyjny dobiegł końca. Był to bardzo aktywny i pouczaj±cy czas. Cieszymy się, że mogli¶my zapewnić dzieciom atrakcyjny i bezpieczny wypoczynek. Dziękujemy za wspólnie spędzone chwile. Rodziców informuję, że zwroty za niewykorzystane posiłki zostan± przekazane na wskazane przez Państwa konto po rozliczeniu dyżuru, nie póĽniej niż do 31 sierpnia. Ponadto informuję, że film z dyżuru wakacyjnego pt. "FANTASTYCZNE WAKACJE BEZ OGRANICZEŃ" oraz relacja fotograficzna jest na naszej stronie internetowej w zakładce WYDARZENIA. Na zakończenie wszystkim uczestnikom życzymy słonecznych wakacji i do zobaczenia we wrze¶niu!
DYŻUR WAKACYJNY 2023 r.
  Dyżur wakacyjny do zapewnienia opieki nad dziećmi pracuj±cych zawodowo rodziców, którzy nie s± w stanie zaj±ć się nimi w warunkach domowych zorganizuje: 03.07.2023 r. - 14.07.2023r. - Przedszkole Miejskie nr 1 we Włodawie; 17.07.2023 r. - 28.07.2023r. - Przedszkole Miejskie nr 2 we Włodawie; 31.07.2023 r. - 11.08.2023 r. - Miejskie Przedszkole Integracyjne we Włodawie. Wypełniony wniosek wraz z zał±cznikami zostawiamy w przedszkolu, do którego chcemy zapisać swoje dziecko - od 12.06.2023 r. do 19.06.2023 r. Następnie po uzgodnieniu telefonicznym z placówk± w dniach 21.06.2023 r. - 26.06.2023 r. dokonujemy wpłaty za pobyt na podane we wniosku konto bankowe. Szczegółowe informacje w zał±czeniu.

Pobierz plik
ZAŁˇCZNIK OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO "JA I MOJA RODZINA"
  Szanowni Państwo! Drogie Dzieci! W zwi±zku z bardzo duż± ilo¶ci± prac konkursowych, oprócz nagród głównych przyznanych w dwóch kategoriach wiekowych, zdecydowali¶my się przyznać nagrody specjalne od Lubelskiego Kuratora O¶wiaty, Przewodnicz±cej Rady Miejskiej we Włodawie, Burmistrza Włodawy, Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 we Włodawie oraz anonimowego sponsora. Nagrody rzeczowe wraz z dyplomami prze¶lemy wszystkim laureatom poczt±. Za prace, które zwróciły szczególn± uwagę Komisji Konkursowej przesłali¶my w wersji elektronicznej dyplomy z wyróżnieniem. W zał±czniku zamieszczamy do pobrania dyplom za udział. Bardzo dziękujemy za tak liczne uczestnictwo w organizowanym przez nas konkursie.

Pobierz plik
WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO "JA I MOJA RODZINA"
  31 maja został rozstrzygnięty OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY "JA I MOJA RODZINA", pod honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora O¶wiaty oraz Burmistrza Włodawy. Zadaniem dziecka było wykonanie dowoln± technik± pracy plastycznej przedstawiaj±cej rodzinę. Na konkurs wpłynęło 555 prac z całej Polski. Komisja Konkursowa w składzie: Starszy Wizytator Kuratorium O¶wiaty w Lublinie Maria Pawłowicz, Przewodnicz±ca Rady Miejskiej we Włodawie Joanna Szczepańska, Burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński oraz Dyrektor Muzeum - Zespół Synagogalny we Włodawie Anita Lewczuk vel Leoniuk, dokonała wyboru prac, bior±c pod uwagę estetykę wykonania, pomysłowo¶ć i wkład pracy własnej, a także wykorzystane techniki plastyczne. W zał±czniku lista dzieci, którym przyznane zostały nagrody główne, a także nagrody specjalne, które prze¶lemy poczt±.

Pobierz plik
PEDAGOG RADZI...
  Szanowni Państwo! Zachęcamy do zapoznania się z artykułem "Rozwijanie poczucia własnej warto¶ci u dziecka".

Pobierz plik
OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY "JA I MOJA RODZINA"
  Szanowni Państwo! Zachęcam do wzięcia udziału w naszym konkursie pod honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora O¶wiaty oraz Burmistrza Włodawy. Na laureatów czekaj± atrakcyjne nagrody! Termin składania prac upływa 29.05.2023 r. W zał±czeniu regulamin, karta zgłoszenia oraz klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych. /Danuta Kloc - Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 we Włodawie/

Pobierz plik
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZˇCA SPEŁNIANIA OBOWIˇZKU INFORMACYJNEGO Z ART 13 RODO
  Prosimy o zapoznanie się z klauzul± INFORMACYJNˇ DOTYCZˇCˇ SPEŁNIANIA OBOWIˇZKU INFORMACYJNEGO Z ART 13 RODO

Pobierz plik
DEKLARACJA DOSTĘPNO¦CI
  Przedszkole Miejskie nr 2 we Włodawie (ul. Sierpińskiego 4, 22-200 Włodawa, tel.: 515-286-538, e-mail: pm2wlodawa@gmail.com), d±ży do zapewnienia dostępno¶ci swojej strony internetowej zgodnie z ustaw± z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępno¶ci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Pobierz plik
WYNIKI III POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKOWO - PLASTYCZNEGO "SENSORY WORD"
  Na nasz konkurs wpłynęło 79 prac dzieci z 11 placówek o¶wiatowych powiatu włodawskiego. Komisja Konkursowa w składzie: Burmistrz Włodawy Pan Wiesław Muszyński, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie Pani Dorota Redde - Sawczuk, Pani Monika Bójko - terapeuta integracji sensorycznej Gabinet "Sentemo" z Włodawy oraz dyrektor prywatnej szkoły językowej London Centre of English Pan Rob Lewis - dokonała wyboru najlepszych i najciekawszych prac, najbardziej oddaj±cych założenia konkursu. Ł±cznie przyznano 31 nagród i wyróżnień - w zał±czeniu lista dzieci nagrodzonych i wyróżnionych. Rozdanie nagród odbędzie się w naszej placówce 30 marca o godz. 9.30. Pozostali uczestnicy otrzymaj± upominki i dyplomy za udział, które przekażemy do placówek. Gratulujemy nagrodzonym i dziękujemy wszystkim za udział w konkursie. Zapraszamy wszystkich za rok!

Pobierz plik
SPONSORZY III POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKOWO - PLASTYCZNEGO "SENSORY WORD"
  Nasz konkurs wsparło liczne grono sponsorów: eWiKA Karol Litaszewski, Jersey Clinic, Firma Mat - Rol, Macmillan Education, Geo-Info Wojciech Ćwik, Strefa Kobiet Fitness Club, Auto-Elektro Tomasz Bruchacki, P.P.H.U. WA-MAX, Tag Construction Sebastian Werner, Firma Produkcyjno - Handlowa Teresa i Henryk Siemiak, "Rajdu¶" Auto Szkoła Artur Borkowski, London Centre of English Rob Lewis, Centrum Urody Anna Parcheta-Fabian, Miazga - Stomatologia Mikroskopowa, Reklama & Poligrafia Kairo Włodawa, Ubezpieczenia Horyzont Robert Kunz www.sprawdzonyagent.pl oraz Państwo Lena i Tomasz Dejniczuk, Monika i Grzegorz Ignatiuk i Pani Iwona Bańcer. Bardzo doceniamy Państwa wsparcie finansowe, a także rzeczowe. Dzięki temu nasz konkurs o zasięgu powiatowym mógł być bardziej atrakcyjny, a wysiłek dzieci został w tym roku również godnie nagrodzony. Na nasz konkurs wpłynęło 79 prac. Dzięki Państwu ł±cznie przyznali¶my nagrody i wyróżnienia 31 dzieciom, a pozostali uczestnicy otrzymali upominki i dyplomy za udział. BARDZO DZIĘKUJEMY!
III POWIATOWY KONKURS JĘZYKOWO - PLASTYCZNY "SENSORY WORD"
  Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że Przedszkole Miejskie nr 2 we Włodawie jest organizatorem III POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKOWO - PLASTYCZNEGO "SENSORY WORD". Nasz konkurs skierowany jest do dzieci z powiatu włodawskiego w wieku od 4 do 6 lat z przedszkoli i klas zerowych w szkołach podstawowych. Jego celem jest m.in. motywowanie najmłodszych do nauki języka angielskiego poprzez zabawę i działalno¶ć plastyczn±. Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie, gdyż na laureatów czekaj± atrakcyjne nagrody. Pozostali uczestnicy bior±cy udział w naszym konkursie otrzymaj± dyplomy oraz upominki. Termin składania prac upływa 22.03.2023 r. W zał±czeniu Regulamin konkursu "SENSORY WORD" wraz z koniecznymi zał±cznikami.

Pobierz plik
DZIEŃ OTWARTY
  Bardzo serdecznie zapraszamy dzieci wraz z rodzicami na DZIEŃ OTWARTY. Nasze przedszkole mie¶ci się we Włodawie na ulicy Zbigniewa Sierpińskiego 4 przy Szkole Podstawowej nr 3 - WEJ¦CIE OD ULICY LUBELSKIEJ. Zapewniamy wiele atrakcji i niespodzianek oraz dobr± zabawę!

Pobierz plik
OPŁATA ZA POBYT W PRZEDSZKOLU
  Szanowni Państwo! Na podstawie uchwały LXVI/302/22 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 5 grudnia 2022 roku ustala się opłatę za każd± rozpoczęt± godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu (poza godzinami bezpłatnymi tj.8-13) w wysoko¶ci 1,14 zł ( słownie: jeden złoty 14/100). Zmiana obowi±zuje od dnia 02 stycznia 2023 roku. /Danuta Kloc Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 we Włodawie/
REALIZACJA NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA
  W roku 2022 r. nasze przedszkole zdobyło fundusze z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 3 na zakup ksi±żek będ±cych nowo¶ciami wydawniczymi dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat oraz realizację działań promuj±cych czytelnictwo w kwocie 3 000 zł. Przez cały rok organizowali¶my szereg działań zaprojektowanych we wniosku, który poprzedziło podpisanie umowy nr 121/NPRCz/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r. Nasze działania obejmowały współpracę z Miejsk± Bibliotek± Publiczn± we Włodawie, realizację wydarzeń czytelniczych oraz prowadzenie zajęć z wykorzystaniem zakupionych ksi±żek, a także organizację spotkań promuj±cych pozytywny wpływ czytania na rozwój dzieci. W zał±czniku zamieszczamy także artykuł pt. "Jak czytać ksi±żki małym dzieciom?" napisany przez naszego pedagoga przedszkolnego Pani± Bogusławę Górsk± - wieloletniego koordynatora ogólnopolskiej kampanii społecznej "Cała Polska czyta dzieciom".

Pobierz plik
HARMONOGRAM GODZIN DOSTĘPNO¦CI NAUCZYCIELI
  Szanowni Państwo informuję, iż zgodnie z obowi±zuj±cym od 1 wrze¶nia 2022 r. przepisem art. 42 ust. 2f ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, każdy nauczyciel jest zobowi±zany do dostępno¶ci w danej placówce w wymiarze jednej godziny tygodniowo, a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż 1 obowi±zkowego wymiaru zajęć – w wymiarze 1 godziny w ci±gu 2 tygodni. W czasie tej godziny, zwanej powszechnie godzin± dostępno¶ści, nauczyciel prowadzi konsultacje dla wychowanków lub rodziców. W zał±czniku HARMONOGRAM GODZIN DOSTĘPNOŚ¦CI NAUCZYCIELI, zarówno wychowawców jak i nauczycieli specjalistów pracuj±cych w Przedszkolu Miejskim nr 2 we Włodawie. Z poważaniem: Danuta Kloc Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 we Włodawie.

Pobierz plik
Rozliczenie dyżuru wakacyjnego
  Szanowni Państwo! Nasz dyżur wakacyjny dobiegł końca. Był to bardzo aktywny i pouczający czas. Cieszymy się, że mogliśmy zapewnić dzieciom atrakcyjny i bezpieczny wypoczynek. Dziękujemy za wspólnie spędzone chwile. Rodziców informuję, że zwroty za niewykorzystane posiłki zostaną przekazane na wskazane przez Państwa konto po rozliczeniu dyżuru, nie później niż do 31 lipca. Ponadto informuję, że film z dyżuru wakacyjnego pt. "KOLOROWE I BAJKOWE WAKACJE" oraz relacja fotograficzna z poszczególnych tygodni jest na naszej stronie internetowej w zakładce WYDARZENIA. Na zakończenie wszystkim uczestnikom życzymy słonecznych wakacji i do zobaczenia we wrześniu!
USPRAWNIANIE MOTORYKI MAŁEJ DZIECI
  W trakcie roku szkolnego stale pracowaliśmy z dziećmi nad wyćwiczeniem u nich prawidłowego chwytu pisarskiego. Nie jest to jednak proste, bo nadal część dzieci ma niestety złe nawyki. Nieprawidłowy chwyt narzędzia pisarskiego może w przyszłości podczas nauki szkolnej powodować napięcie w mięśniach dłoni oraz prowadzić do jej zmęczenia, a co za tym idzie do zmniejszenia wydajności i wytrzymałości przy pisaniu bądź rysowaniu. Niektóre odmiany nieprawidłowego chwytu obniżają znacząco jakość i czytelność pisma. Zwracając się do Rodziców prosimy o pomoc w utrwalaniu prawidłowego chwytu pisarskiego u Państwa dzieci oraz w usprawnianiu ich motoryki, szczególnie w okresie wakacji. Mam nadzieję, że pomoże w tym Państwu opracowanie przygotowane przez pedagoga przedszkolnego Panią Bogusławę Górską - tekst w załączeniu. Pani Bogusława Górska zwraca szczególnie uwagę na to, że prace domowe i niektóre zabawy także mogą ćwiczyć tzw. małą motorykę dziecka.

Pobierz plik
DYŻUR WAKACYJNY 2022 r.
  Dyżur wakacyjny do zapewnienia opieki nad dziećmi pracujących zawodowo rodziców, którzy nie są w stanie zająć się nimi w warunkach domowych zorganizuje: 01.07.2022r. - 17.07.2022r. - Przedszkole Miejskie nr 2 we Włodawie; 18.07.2022r. - 01.08.2022r. - Miejskie Przedszkole Integracyjne we Włodawie; 02.08.2022r. - 17.08.2022r. - Przedszkole Miejskie nr 1 we Włodawie. Wypełnione wnioski zostawiamy w swojej placówce - do 20.06.2022 r. Po uzgodnieniu telefonicznym z placówką w dniach 01.06.2022r. - 24.06.2022r. dokonujemy wpłaty za pobyt na podane we wniosku konto bankowe. Szczegółowe informacje w załączeniu.

Pobierz plik
WNIOSEK PM2
  W załączeniu do pobrania wniosek na dyżur wakacyjny organizowany w dniach 01.07.2022 r. - 17.07.2022 r. do Przedszkola Miejskiego nr 2 we Włodawie.

Pobierz plik
WNIOSEK MPI
  W załączeniu do pobrania wniosek na dyżur wakacyjny organizowany w dniach 18.07.2022 r. - 01.08.2022 r. do Miejskiego Przedszkola Integracyjnego we Włodawie.

Pobierz plik
WNIOSEK PM1
  W załączeniu do pobrania wniosek na dyżur wakacyjny organizowany w dniach 02.08.2022 r. - 17.08.2022 r. do Przedszkola Miejskiego nr 1 we Włodawie.

Pobierz plik
SZCZEGÓŁOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 2 WE WŁODAWIE
  Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie, prosimy o zapoznanie się ze "SZCZEGÓŁOWYMI ZASADAMI BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 2 WE WŁODAWIE" i stosowanie się do obowiązujących przepisów. Dziękujemy

Pobierz plik
SPONSORZY II POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKOWO - PLASTYCZNEGO "SENSORY FLAGS"
  Nasz konkurs wsparło liczne grono sponsorów: Auto-Elektro Tomasz Bruchacki, Barbara i Jan Goszczyńscy, Centrum Urody Anna Parcheta-Fabian, eWiKa Karol Litaszewski, Jersey Clinic, Kamila Teodorowicz, London Centre of English Rob Lewis, Miazga - Stomatologia Mikroskopowa, Przedszkole Miejskie nr 2 we Włodawie, Reklama & Poligrafia Kairo Włodawa, Strefa Kobiet Fitness Club oraz Ubezpieczenia Horyzont Robert Kunz. Doceniamy Państwa wsparcie finansowe, a także rzeczowe. Dzięki temu nasz konkurs o zasięgu powiatowym mógł być znacznie bardziej atrakcyjny, a wysiłek dzieci został godnie nagrodzony. Na nasz konkurs wpłynęło 99 prac. Dzięki Państwu łącznie przyznaliśmy nagrody i wyróżnienia 30 dzieciom, a pozostali uczestnicy otrzymali upominki i dyplomy za udział. BARDZO DZIĘKUJEMY!
WYNIKI II POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKOWO - PLASTYCZNEGO "SENSORY FLAGS"
  Na konkurs wpłynęło 99 prac dzieci z powiatu włodawskiego. Jesteśmy zachwyceni jakością nadesłanych flag sensorycznych, które dotarły do nas w tym trudnym czasie. Komisja Konkursowa w składzie: Burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie Dorota Redde - Sawczuk, Anna Suska - terapeuta integracji sensorycznej Gabinet "Sentemo" z Włodawy oraz dyrektor prywatnej szkoły językowej London Centre of English Rob Lewis - dokonała wyboru najlepszych prac. Łącznie przyznano 30 nagród i wyróżnień - w załączeniu lista dzieci nagrodzonych i wyróżnionych. Rozdanie nagród odbędzie się w naszej placówce 23 marca o godz. 10.00. Pozostali uczestnicy otrzymają upominki i dyplomy za udział, które ze względu na ograniczenia sanitarne przekażemy do placówek. Gratulujemy nagrodzonym i dziękujemy wszystkim za udział w konkursie.

Pobierz plik
PROCEDURA ORGANIZACJI OPIEKI W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 2 WE WŁODAWIE W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19
  Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie, zamieszczamy Procedurę organizacji opieki w Przedszkolu Miejskim nr 2 we Włodawie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19. Prosimy o zapoznanie i stosowanie się do obowiązujących przepisów. Dziękujemy

Pobierz plik
DEKLARACJA KONTYNUOWANIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
  Szanowni Rodzice! Serdecznie prosimy o składanie "DEKLARACJI KONTYNUOWANIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2022/2023". Deklarację należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lutego 2022r. Informacja dotyczy tylko tych z Państwa, których dzieci chcą uczęszczać do naszego przedszkola w roku szkolnym 2022/2023. Deklaracja w wersji papierowej będzie dostępna u wychowawczyń, natomiast wersję elektroniczną przekażemy Państwu dodatkowo poprzez pocztę służbową. Z poważaniem - Danuta Kloc - dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 we Włodawie

Pobierz plik
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W II POWIATOWYM KONKURSIE JĘZYKOWO - PLASTYCZNYM
  Przedszkole Miejskie nr 2 we Włodawie jest organizatorem II POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKOWO - PLASTYCZNEGO "SENSORY FLAGS". Nasz konkurs skierowany jest do dzieci z powiatu włodawskiego w wieku od 4 do 6 lat. Jego celem jest m.in. motywowanie dzieci do nauki języka angielskiego poprzez zabawę i działalność plastyczną. Prace należy dostarczyć do Przedszkola Miejskiego nr 2 we Włodawie lub wysłać pocztą na adres placówki do dnia 09.03.2022 r. Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie, gdyż na laureatów czekają atrakcyjne nagrody, a wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymają dyplomy oraz upominki. W załączeniu Regulamin konkursu "SENSORY FLAGS" wraz z koniecznymi załącznikami.

Pobierz plik
CZĘŚCIOWE ZAWIESZENIE ZAJĘĆ!
  Za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włodawie zawieszam zajęcia w grupie "Misie" w dniach od 7 lutego do 9 lutego 2022r. (3 dni) w związku z sytuacją epidemiologiczną, zagrażającą zdrowiu wychowanków. Ponadto informuję, że zadania przedszkola w zakresie realizacji podstawy programowej prowadzone będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W związku z powyższym od wychowawców w tych dniach będą otrzymywali Państwo ze służbowej poczty grupowej propozycje działań do wykonania przez dzieci w domu. Zachęcamy do ich realizacji. W załączeniu Zarządzenie Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 we Włodawie nr 5/2022.

Pobierz plik
CZĘŚCIOWE ZAWIESZENIE ZAJĘĆ!
  Zawieszam zajęcia w grupie "Biedronki" w dniu 4 lutego 2022r. w związku z sytuacją epidemiologiczną, zagrażającą zdrowiu wychowanków za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włodawie. Ponadto informuję, że zadania przedszkola w zakresie realizacji podstawy programowej prowadzone będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W związku z powyższym od wychowawców w tych dniach będą otrzymywali Państwo ze służbowej poczty grupowej propozycje działań do wykonania przez dzieci w domu. Zachęcamy do ich realizacji. W załączeniu Zarządzenie Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 we Włodawie nr 4/2022.

Pobierz plik
CZĘŚCIOWE ZAWIESZENIE ZAJĘĆ!
  Zawieszam zajęcia w grupie "Misie" (oddział I) w okresie od 21 stycznia 2022 r. do 29 stycznia 2022 r. w związku z sytuacją epidemiologiczną, zagrażającą zdrowiu wychowanków za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włodawie. Ponadto informuję, że zadania przedszkola w zakresie realizacji podstawy programowej prowadzone będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W związku z powyższym od wychowawców w tych dniach będą otrzymywali Państwo ze służbowej poczty grupowej propozycje działań do wykonania z dziećmi w domu. Zachęcamy do ich realizacji. W załączeniu Zarządzenie Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 we Włodawie nr 2/2022.

Pobierz plik
CZĘŚCIOWE ZAWIESZENIE ZAJĘĆ!
  Zawieszam zajęcia w grupie "Smerfy" (oddział II) w okresie od 9 listopada 2021 r. do 15 listopada 2021r. w związku z sytuacją epidemiologiczną, zagrażającą zdrowiu wychowanków za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włodawie. Ponadto informuję, że zadania przedszkola w zakresie realizacji podstawy programowej prowadzone będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W związku z powyższym od wychowawców w tych dniach będą otrzymywali Państwo ze służbowej poczty grupowej propozycje działań do wykonania z dziećmi w domu. Zachęcamy do ich realizacji. W załączeniu Zarządzenie Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 we Włodawie nr 13/2021/2022.

Pobierz plik
CZĘŚCIOWE ZAWIESZENIE ZAJĘĆ!
  Zawieszam zajęcia w grupie "Misie" (oddział I) w okresie od 25 października 2021 r. do 29 października 2021r. w związku z sytuacją epidemiologiczną, zagrażającą zdrowiu wychowanków za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włodawie. Ponadto informuję, że zadania przedszkola w zakresie realizacji podstawy programowej prowadzone będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W związku z powyższym od wychowawców w tych dniach będą otrzymywali Państwo ze służbowej poczty grupowej propozycje działań do wykonania z dziećmi w domu. Zachęcamy do ich realizacji. W załączeniu Zarządzenie Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 we Włodawie nr 11/2021/2022.

Pobierz plik
PROCEDURA ORGANIZACJI OPIEKI W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 2 WE WŁODAWIE W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19
  Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie, zamieszczamy Procedurę organizacji opieki w Przedszkolu Miejskim nr 2 we Włodawie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19. Prosimy o zapoznanie i stosowanie się do obowiązujących przepisów. Dziękujemy

Pobierz plik
CZĘŚCIOWE ZAWIESZENIE ZAJĘĆ!
  Zawieszam zajęcia w grupie "Misie" (oddział I) w okresie od 7 października 2021 r. do 8 października 2021r. w związku z sytuacją epidemiologiczną, zagrażającą zdrowiu wychowanków za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włodawie. Ponadto informuję, że zadania Przedszkola prowadzone będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W związku z powyższym od wychowawców w tych dniach będą otrzymywali Państwo ze służbowej poczty grupowej propozycje działań do wykonania z dziećmi w domu. Zachęcamy do ich realizacji. W załączeniu Zarządzenie Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 we Włodawie nr 9/2021/2022.

Pobierz plik
Rozliczenie dyżuru wakacyjnego
  Szanowni Państwo! Nasz dyżur wakacyjny dobiegł końca. Był to bardzo aktywny i pouczający czas. Cieszymy się, że mogliśmy zapewnić dzieciom atrakcyjny i bezpieczny wypoczynek. Dziękujemy za wspólnie spędzone chwile. Rodziców informuję, że zwroty za niewykorzystane posiłki zostaną przekazane na wskazane przez Państwa konto po rozliczeniu dyżuru, nie później niż do 31 sierpnia. Ponadto informuję, że film z dyżuru wakacyjnego oraz relacje fotograficzne z poszczególnych tygodni są dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce WYDARZENIA. Na zakończenie wszystkim uczestnikom życzymy słonecznych wakacji i do zobaczenia we wrześniu!
Drodzy Rodzice naszych przyszłych Wychowanków!
  Zachęcamy Państwa do rozpoczęcia kompletowania wspólnie z dzieckiem wyprawki do przedszkola (do pobrania w załączniku). Ponadto w dniach 30 i 31 sierpnia zapraszam na program adaptacyjny, uwzględniający spotkania z Państwem i dziećmi w godzinach 10.00 - 11.00. Zapraszam także podczas wakacji do przyprowadzenia dziecka na nasz plac zabaw i ogród przedszkolny oraz do oglądania filmików prezentujących działalność naszej placówki zamieszczonych na kanale youtube. Przesyłam Państwu również link do nagranej przez nas w ubiegłym roku prezentacji "Adaptacja - Przedszkole Miejskie nr 2 we Włodawie", zawierającej między innymi rady dla rodziców dotyczące adaptacji dziecka w pierwszych dniach pobytu w przedszkolu. Mam nadzieję, że przekazane materiały i wskazówki okażą się pomocne. Z poważaniem - Danuta Kloc dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 we Włodawie:
"https://youtu.be/3y3n--_bxCY"

Pobierz plik
WYNIKI IX MIĘDZYPRZEDSZKOLNYCH PREZENTACJI RECYTATORSKICH
  Zgłoszenia na IX Międzyprzedszkolne Prezentacje Recytatorskie "Wiersze znane i lubiane" wpłynęły z publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych z terenu Włodawy. Jury w składzie: Maria Pawłowicz - Wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie, Agata Zakrzewska - Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego we Włodawie oraz Dorota Redde-Sawczuk - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie dokonało oceny prezentacji przedszkolaków, doceniając ich umiejętności recytatorskie i odwagę do występów przed publicznością. Wśród nagrodzonych I miejsce otrzymali: Zofia Walawender, Karolina Ładak, Lila Markowska, Tomasz Drozd, Kacper Wojtak, II miejsce - Zofia Paprota, Antoni Szostek, Nela Leszuk, Zuzanna Cyran, zaś III miejsce zajęły: Aleksandra Abramczuk, Oliwia Bobel, Anna Gierasimczuk, Alicja Jabłońska, Lena Tkaczuk i Jan Radowski. Laureatom gratulujemy i zapraszamy za rok na jubileuszowe recytacje.
DYŻUR WAKACYJNY
  Dyżur wakacyjny do zapewnienia opieki nad dziećmi pracujących zawodowo rodziców, którzy nie są w stanie zająć się nimi w warunkach domowych zorganizuje: 01.07.2021r - 23.07.2021r. - Miejskie Przedszkole Integracyjne we Włodawie oraz 26.07.2021r.-13.08.2021r. - Przedszkole Miejskie nr 2 we Włodawie. Wypełnione wnioski zostawiamy w swojej placówce - do 16.06.2021 r. Po uzgodnieniu telefonicznym z placówką w dniach 07.06. - 23.06.2021r. dokonujemy wpłaty za pobyt na podane we wniosku konto bankowe. Szczegółowe informacje w załączeniu.

Pobierz plik
WNIOSEK PM 2
  W załączeniu do pobrania wniosek na dyżur wakacyjny Przedszkola Miejskiego nr 2 we Włodawie.

Pobierz plik
WNIOSEK MPI
  W załączeniu do pobrania wniosek na dyżur wakacyjny Miejskiego Przedszkola Integracyjnego we Włodawie.

Pobierz plik
DZIEŃ DZIECKA
  Szanowni Rodzice! Kochane Dzieci! Z okazji nadchodzącego Dnia Dziecka nasza placówka zorganizowała 2- dniowe atrakcje, które uświetnią tak ważne w przedszkolu święto. Zależało nam na tym, aby przygotowana przez nas rozrywka i zabawy były niezapomniane i wywołały uśmiech na twarzach naszych wychowanków. Życzymy miłej i atrakcyjnej zabawy! W załączeniu szczegółowy program obchodów Dnia Dziecka.

Pobierz plik
SPONSORZY POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKOWO - PLASTYCZNEGO "SPRING! - WIOSNA! Ach to Ty!"
  Nasz konkurs wsparło liczne grono sponsorów: ECPS Group, Centrum Urody Anna Parcheta-Fabian, Włodawski Dom Kultury, Lash & Brow Paulina Zawadzka, Reklama & Poligrafia KAIRO, AUTO-ELEKTRO Tomasz Bruchacki, London Centre of English Rob Lewis, Justyna i Sebastian Kozyra, Iza Sprycha, Kamila Teodorowicz, Iwona Bańcer, Barbara Goszczyńska. Doceniamy Państwa wsparcie finansowe i rzeczowe. Dzięki temu nasz konkurs o zasięgu powiatowym mógł być znacznie bardziej atrakcyjny, a wysiłek dzieci został godnie nagrodzony, gdyż przyznaliśmy nagrody i wyróżnienia 20 dzieciom, a pozostali uczestnicy otrzymali upominki za udział. Ponadto nagrody otrzymają także wszystkie placówki oświatowe, które przygotowywały uczestników. BARDZO DZIĘKUJEMY!
WYNIKI POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKOWO - PLASTYCZNEGO "SPRING! - WIOSNA! Ach to Ty!"
  Na konkurs wpłynęły 43 prace dzieci z powiatu włodawskiego. Jesteśmy zachwyceni jakością nadesłanych słowników, które dotarły do nas pomimo trwającej nadal pandemii oraz ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych. Komisja Konkursowa w osobach: Burmistrz Włodawy Pan Wiesław Muszyński, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie Pani Dorota Redde - Sawczuk oraz Dyrektor LONDON CENTER Prywatnej Szkoły Językowej we Włodawie Pan Rob Lewis - dokonała wyboru nagród i wyróżnień. Gratulujemy nagrodzonym oraz wyróżnionym i dziękujemy wszystkim za udział w konkursie. Dzięki licznym sponsorom, którym serdecznie dziękujemy, nagrody niebawem trafią do Waszych szkół i przedszkoli. Oprócz tego nagrody otrzymają także wszystkie placówki, które przygotowywały uczestników. W załączeniu lista dzieci nagrodzonych i wyróżnionych oraz lista wszystkich uczestników konkursu.

Pobierz plik
Dalsze ograniczenie funkcjonowania przedszkola - zarządzenie
  Ogranicza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola Miejskiego nr 2 we Włodawie w okresie od dnia 12 kwietnia 2021r. do dnia 18 kwietnia 2021 r. ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia dzieci. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania w przedszkolu zorganizowane zostaną zajęcia dla dzieci uprawnionych rodziców. Wobec pozostałych wychowanków w okresie czasowego ograniczenia działalności zadania Przedszkola Miejskiego nr 2 we Włodawie nadal prowadzone będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W załączeniu Zarządzenie nr 23/2020/2021 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 we Włodawie z dnia 9 kwietnia 2021r.

Pobierz plik
Dalsze ograniczenie funkcjonowania przedszkola
  W załączeniu wniosek o zorganizowanie zajęć stacjonarnych dziecku w dniach od 12 kwietnia do 16 kwietnia 2021 r. dla uprawnionych rodziców.

Pobierz plik
Rekrutacja uzupełniająca 2021/2022
  Szanowni Państwo, poniżej zamieszczam listę kandydatów zakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej. Proszę o potwierdzenie woli przyjęcia do Przedszkola Miejskiego nr 2 we Włodawie w dniach 8 - 9 kwietnia 2021. Druk do pobrania na stronie oraz w placówce. Brak potwierdzenia skutkuje rezygnacją z miejsca w placówce. /Danuta Kloc/ Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 we Włodawie

Pobierz plik
RAPORT O STANIE DOSTĘPNOŚCI
  Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Pobierz plik
KOMU PRZYSŁUGUJĄ ZAJĘCIA STACJONARNE?
  W dniach 29 marca do 9 kwietnia 2021 r. ograniczona została stacjonarna praca przedszkoli. Oznacza to, że większość dzieci korzysta z zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia stacjonarne zostały zorganizowane na wniosek rodziców dla grupy dzieci zgodnie z § 2 ust. 4 rozporządzenia MEiN z dnia 26 marca w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 561). Wzór wniosku i fragment rozporządzenia w załączeniu.

Pobierz plik
Drodzy Rodzice!
  Zgodnie z decyzją rządu w dniach 29 marca do 11 kwietnia przedszkole zapewnia zajęcia opiekuńcze dzieciom pracowników medycznych, sanepid-u i służb porządkowych. Wobec pozostałych dzieci zadania Przedszkola Miejskiego nr 2 we Włodawie będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W związku z powyższym każdego dnia od wychowawców i nauczycieli specjalistów będą otrzymywali Państwo ze służbowej poczty grupowej propozycje działań do wykonania z dziećmi w domu. Zachęcamy serdecznie do ich realizacji. Ponadto informuję, że pozostajemy do dyspozycji w kontakcie telefonicznym pod nr 515 286 538 w godzinach 8.00 - 16.00 oraz za pomocą poczty elektronicznej. Życzymy dużo zdrowia i szybkiego powrotu do normalności. Ważne! Rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. W załączeniu Zarządzenie 21/2020/2021.

Pobierz plik
Drodzy Rodzice!
  Zgodnie z decyzją rządu w dniach 29 marca do 9 kwietnia przedszkole zapewnia zajęcia opiekuńcze dzieciom pracowników medycznych, sanepid-u i służb porządkowych. Wobec pozostałych dzieci zadania Przedszkola Miejskiego nr 2 we Włodawie będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W związku z powyższym każdego dnia od wychowawców i nauczycieli specjalistów będą otrzymywali Państwo ze służbowej poczty grupowej propozycje działań do wykonania z dziećmi w domu. Zachęcamy serdecznie do ich realizacji. Ponadto informuję, że pozostajemy do dyspozycji w kontakcie telefonicznym pod nr 515 286 538 w godzinach 8.00 - 16.00 oraz za pomocą poczty elektronicznej. Życzymy dużo zdrowia i szybkiego powrotu do normalności. Ważne! Rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.
KOMUNIKAT W SPRAWIE REKRUTACJI !!!
  Podaję do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych (w załączeniu). Dzieci przyjęte do Przedszkola Miejskiego nr 2 we Włodawie od 1 września będą naszymi wychowankami. Decyzja o ewentualnej możliwości uczestniczenia w programie adaptacyjnym w placówce będzie uzależniona od sytuacji epidemiologicznej. Na razie odsyłamy Państwa do nagrania znajdującego się na naszym kanale youtube o przyjaznej adaptacji opracowane przez pedagoga przedszkolnego w celu wsparcia rodziców nowo przyjętych dzieci.
https://www.youtube.com/watch?v=3y3n--_bxCY

Pobierz plik
CZĘŚCIOWE ZAWIESZENIE ZAJĘĆ!
  Zawieszam zajęcia w grupie "Misie" (oddział IV) w okresie od 24 marca 2021 r. do 29 marca 2021 r. w związku z sytuacją epidemiologiczną, zagrażającą zdrowiu wychowanków za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włodawie. Ponadto informuję, że zadania Przedszkola prowadzone będą w tej grupie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W związku z powyższym od wychowawców będą otrzymywali Państwo ze służbowej poczty grupowej propozycje działań do wykonania z dziećmi w domu. Zachęcamy do ich realizacji. W załączeniu Zarządzenie Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 we Włodawie nr 20/2020/2021.

Pobierz plik
POTWIERDZENIE WOLI
  Szanowni Państwo, proszę o potwierdzenie woli przyjęcia do Przedszkola Miejskiego nr 2 we Włodawie w dniach 18-25 marca 2021. Druk do pobrania poniżej. Brak potwierdzenia skutkuje rezygnacją z miejsca w placówce. /Danuta Kloc/ Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 we Włodawie

Pobierz plik
WYNIKI REKRUTACJI
  Szanowni Państwo, przedstawiam listy kandydatów zakwalifikowanych do Przedszkola Miejskiego nr 2 we Włodawie oraz do innych placówek na terenie miasta Włodawa. Pozostałe wnioski zostaną zweryfikowane w postępowaniu uzupełniającym 6 kwietnia 2021 r. zgodnie z Zarządzeniem NR 7/2021 Burmistrza Włodawy z dnia 11 stycznia. /Danuta Kloc/ Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 we Włodawie

Pobierz plik
POWIATOWY KONKURS JĘZYKOWO - PLASTYCZNY "SPRING! - WIOSNA! Ach to Ty!"
  Zapraszamy do udziału w konkursie wychowanków przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w wieku 4-6 lat z powiatu włodawskiego. Zadaniem dziecka jest wykonanie słowniczka wyrazowo-obrazkowego w języku angielskim o tematyce wiosennej. Praca powinna zawierać przynajmniej 10 wyrazów w języku angielskim znanych dzieciom i tematycznie związanych z wiosną wraz z odpowiednimi ilustracjami. Dopuszczalna jest pomoc osoby dorosłej w wykonaniu podpisów (drukowanych lub pisanych). Prace należy dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą na adres placówki do dnia 12.04.2021 r. Szczegóły w regulaminie konkursu w załączeniu.

Pobierz plik
REGULAMIN REKRUTACJI
  REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 WE WŁODAWIE NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Pobierz plik
WNIOSEK
  WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA do Przedszkola Miejskiego nr 2 we Włodawie rok szkolny 2021/2022

Pobierz plik
OŚWIADCZENIE
  O WIELODZIETNOŚCI RODZINY KANDYDATA

Pobierz plik
OŚWIADCZENIE
  O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA ORAZ NIEWYCHOWYWANIU ŻADNEGO DZIECKA WSPÓLNIE Z JEGO RODZICEM

Pobierz plik
OŚWIADCZENIE
  RODZICÓW DOTYCZĄCE DEKLAROWANEGO CZASU POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

Pobierz plik
OŚWIADCZENIE
  RODZICÓW DOTYCZĄCE OPŁACANIA PODATKU DOCHODOWEGO NA RZECZ GMINY MIEJSKIEJ WŁODAWA

Pobierz plik
OŚWIADCZENIE
  RODZICÓW O UCZĘSZCZANIU RODZEŃSTWA KANDYDATA DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 WE WŁODAWIE/SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 WE WŁODAWIE

Pobierz plik
KOMUNIKAT W SPRAWIE REKRUTACJI!!!
  W związku z decyzją organu prowadzącego, ze względu na taką potrzebę, przystępujemy do rekrutacji dzieci na rok szkolny 2021/2022. W załączeniu Zarządzenie Nr 7/2021 Burmistrza Włodawy z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022.

Pobierz plik
W JAKI SPOSÓB PRZEKAZAĆ NAM 1% PODATKU?
  Bardzo serdecznie zachęcamy do przekazania 1% podatku na działalność Przedszkola Miejskiego nr 2 we Włodawie. Jest to niepowtarzalna możliwość zebrania dodatkowych funduszy do wykorzystania dla dobra naszych wychowanków. Pomoże nam w tym Nadbużańskie Stowarzyszenie Edukacyjne z Włodawy, jako organizacja pożytku publicznego. Do tej pory udało się zakupić naszym dzieciom z wpłat 1% podatku: huśtawkę potrójną z bocianim gniazdem oraz zestaw ze zjeżdżalnią na plac zabaw, projektor do podłogi interaktywnej FunFloor z pakietem 80 gier oraz pakiety dodatkowych gier edukacyjnych do podłogi interaktywnej - KODOWANIE (10 gier), Język Angielski (100 gier), Rewalidacja (25 gier).Wystarczy wpisać w zeznaniu podatkowym PIT: KRS 0000223280, CEL SZCZEGÓŁOWY: PM2 Włodawa. Natomiast EMERYT może wypełnić tylko OŚWIADCZENIE O PRZEKAZANIU 1% PODATKU OPP tj. PIT- OP.
DRODZY RODZICE!
  Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, zamiast organizowanych corocznie w naszej placówce tradycyjnych Jasełek, chcemy przygotować w grupach "Spotkania bożonarodzeniowe pod chmurką", w świątecznej aranżacji ogrodu przedszkolnego. Nasz wybór miejsca związany jest z możliwością zachowania reżimu sanitarnego. Prosimy o korzystanie ze środków ochrony osobistej (maseczki). TERMINY SPOTKAŃ: grupa "MISIE" - 14 grudnia (poniedziałek), grupa "ŻABKI" - 15 grudnia (wtorek), grupa "SMERFY" - 16 grudnia (środa), grupa "BIEDRONKI" - 17 grudnia (czwartek). PLANOWANA GODZINA SPOTKAŃ: 15.15 - 16.00.
Drodzy Rodzice,
  Prosimy o dokonywanie dobrowolnych wpłat na Radę Rodziców w wysokości 80,00 zł, w przypadku uczęszczania do przedszkola dwójki lub więcej dzieci składka za każde kolejne dziecko wynosi połowę składki podstawowej (40,00 zł). Wpłata może być dokonana w dwóch ratach : 1 rata do 28 listopada 2020 r., 2 rata do 30 stycznia 2021 r. W związki z panującą sytuacją (pandemia COVID-19) prosimy o wpłacanie składek na rachunek bankowy Rady Rodziców. Dane do przelewu: RADA RODZICÓW PRZY PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 2 WE WŁODAWIE ul. Sierpińskiego 4, 22-200 Włodawa Nr rachunku: 93 1090 2590 0000 0001 4715 9351 Tytuł: Imię Nazwisko, Grupa: (Żabki, Biedronki, Smerfiki, Misie). Z poważaniem /Rada Rodziców/
Rekrutacja kadry medycznej do szpitala tymczasowego
  Wojewoda Lubelski poszukuje kadry medycznej gotowej do podjęcia pracy w organizowanym szpitalu tymczasowym dla pacjentów chorych na covid-19 z terenu województwa lubelskiego. Ogłoszenie dostępne jest na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego (https://www.lublin.uw.gov.pl/aktualnosci/rekrutacja-kadry-medycznej-do-szpitala-tymczasowego) oraz stronie Urzędu Miejskiego we Włodawie (https://archiwum.wlodawa.eu/rekrutacja-kadry-medycznej-do-szpitala-tymczasowego/)

Pobierz plik
Szanowni Państwo!
  Przekazuję informację uzyskaną od rodzica dziecka z grupy Smerfy o przypadku owsicy. Jest to bardzo odpowiedzialna postawa, dzięki której pozostali rodzice mogą szybciej wykryć wczesne objawy tej choroby u swojego dziecka i zapobiec rozprzestrzenianiu się jej. Proszę więc o obserwację dzieci oraz podjęcie środków zapobiegawczych wraz z ewentualną konsultacją u lekarza bądź farmaceuty. W załączeniu artykuł zweryfikowany przez dr n. med. Jolantę Popielską./Danuta Kloc/

Pobierz plik
DALSZE ZAWIESZENIE ZAJĘĆ!
  W związku z rozwijającą się dynamicznie sytuacją epidemiologiczną w naszym mieście, zagrażającą zdrowiu wychowanków i pracowników, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włodawie zawieszam zajęcia w okresie od 10 października 2020r. do 16 października 2020r. Ponadto informuję, że zadania Przedszkola nadal prowadzone będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W związku z powyższym od wychowawców i nauczycieli specjalistów codziennie będą otrzymywali Państwo ze służbowej poczty grupowej propozycje działań do wykonania z dziećmi w domu. Zachęcamy serdecznie do ich realizacji. W załączeniu Zarządzenie Dyrektora nr 8/2020/2021. Z poważaniem - Danuta Kloc.

Pobierz plik
DRODZY RODZICE NASZYCH WYCHOWANKÓW!
  W związku z zawieszeniem zajęć w dniach 1 - 9 października 2020 r. zadania Przedszkola Miejskiego nr 2 we Włodawie będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W związku z powyższym każdego dnia od wychowawców i nauczycieli specjalistów będą otrzymywali Państwo ze służbowej poczty grupowej propozycje działań do wykonania z dziećmi w domu. Zachęcamy serdecznie do ich realizacji. Ponadto informuję, że pozostajemy do dyspozycji w kontakcie telefonicznym pod nr 515 286 538 oraz za pomocą poczty elektronicznej godzinach 8.00-16.00. Życzymy dużo zdrowia i szybkiego powrotu do normalności. W załączeniu Zarządzenie Dyrektora nr 7/2020/2021. Z poważaniem /Danuta Kloc - dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 we Włodawie/

Pobierz plik
INFORMACJA O ZAWIESZENIU ZAJĘĆ
  W związku z uzyskaniem pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włodawie i zgody organu prowadzącego, dotyczącej zawieszenia zajęć w Przedszkolu Miejskim nr 2 we Włodawie z powodu wystąpienia w Szkole Podstawowej nr 3 we Włodawie potwierdzonych wynikami badań przypadków zakażeń SARS-CoV-2 informuję, że w dniach 1 - 9 października 2020 r. zadania Przedszkola będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 we Włodawie /Danuta Kloc/

Pobierz plik
Rolniku spisz się!
  Powszechny Spis Rolny trwa od 1.09.2020r. do 30.11.2020r. Rolniku wejdź na stronę: spisrolny.gov.pl i spisz się online. Jest to najwygodniejsza dla Ciebie forma wypełnienia obowiązku spisowego. Pozwala bowiem na dostęp do formularza spisowego w dowolnie wybranym momencie, tj. o dowolnej godzinie, zarówno rano jak i wieczorem, a w przypadku niedokończenia wypełniania ankiety można się wylogować i w ciągu kilku dni zalogować ponownie by zakończyć jej wypełnianie. Poza tym możesz przekazać informacje o swoim gospodarstwie rolnym wykorzystując w tym celu dowolne urządzenie, czyli smartfon, tablet, laptop lub też komputer stacjonarny. Przez Internet można się spisać od 1 września do 30 listopada 2020 r. Jeśli będziesz miał jakąkolwiek trudność ze spisaniem zadzwoń na Infolinię spisową: 22 279 99 99. Spisz się jak na rolnika przystało. Spisu można dokonać samodzielnie na dwa sposoby: . poprzez formularz internetowy, dostępny wraz z instrukcją do logowania na stronie internetowej GUS: https://spisrolny.gov.pl. . telefonicznie - w przypadku braku dostępu do Internetu - kontaktując się z infolinią spisową na numer 22 279 99 99 wew. 1 i wybrać opcję "Spisz się przez telefon". Informujemy, że udostępnione dla Państwa jest stanowisko komputerowe w Urzędzie Miejskim we Włodawie, gdzie możecie spisać się poprzez formularz internetowy. Zapraszamy.

Pobierz plik
DRODZY RODZICE NASZYCH WYCHOWANKÓW!
  Serdecznie zapraszamy na zebrania grupowe. Prosimy o korzystanie ze środków ochrony osobistej (maseczka). Harmonogram: Żabki 15 września - wtorek, Misie 16 września (środa), Biedronki 17 września (czwartek), Smerfy 18 września (piątek). Zebrania odbędą się o godzinie 16:00. Prosimy Państwa o obecność.
PROCEDURA ORGANIZACJI OPIEKI W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 2 WE WŁODAWIE W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19
  Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie, zamieszczamy Procedurę organizacji opieki w Przedszkolu Miejskim nr 2 we Włodawie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19. Prosimy o zapoznanie i stosowanie się do obowiązujących przepisów. Równocześnie zwracamy się z prośbą o przyprowadzanie dzieci do przedszkola do godziny 8:00. Dziękujemy

Pobierz plik
Aplikacja ProteGO Safe - wspólny list Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego do rodziców
  Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie, gorąco zachęcamy do zainstalowania na telefonach komórkowych aplikacji ProteGO Safe. To narzędzie, które informuje o możliwym kontakcie z osobą zarażoną. Aplikacja zawiera także wiarygodne i sprawdzone informacje dotyczące pandemii koronawirusa i umożliwia samokontrolę stanu zdrowia. Jest bezpłatna, dobrowolna i w pełni bezpieczna. Więcej informacji w pliku pdf.

Pobierz plik
DYŻURY WAKACYJNE W PRZEDSZKOLACH MIEJSKICH 2020 r.
  W porozumieniu z organem prowadzącym ustalono dyżury wakacyjne do zapewnienia opieki nad dziećmi pracujących rodziców. W przedszkolach miejskich zajęcia opiekuńcze będą odbywały się według następującego harmonogramu: 1 lipca - 15 lipca 2020 r. Przedszkole Miejskie nr 2 we Włodawie (11 dni); 16 lipca - 30 lipca 2020 r. Przedszkole Miejskie nr 1 we Włodawie (11 dni), 31 lipca - 14 sierpnia 2020r. Miejskie Przedszkole Integracyjne we Włodawie (11 dni). Ze względu na zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w załączniku zamieszczamy sposób dokonania zapisu dziecka na dyżur.

Pobierz plik
DYŻURY WAKACYJNE W PRZEDSZKOLACH MIEJSKICH 2020 r.
  Wniosek na dyżur wakacyjny - Przedszkole Miejskie nr 2 we Włodawie.

Pobierz plik
DYŻURY WAKACYJNE W PRZEDSZKOLACH MIEJSKICH 2020 r.
  Wniosek na dyżur wakacyjny - Przedszkole Miejskie nr 1 we Włodawie.

Pobierz plik
DYŻURY WAKACYJNE W PRZEDSZKOLACH MIEJSKICH 2020 r.
  Wniosek na dyżur wakacyjny - Miejskie Przedszkole Integracyjne we Włodawie.

Pobierz plik
OTWIERAMY PRZEDSZKOLE
  Wiemy, że obecna sytuacja zmieniła życie nas wszystkich, jednak kluczową kwestią jest zapewnienie bezpiecznej opieki nad dziećmi rodziców, którzy nie są w stanie zająć się nimi w warunkach domowych, bo pracują lub muszą wrócić do pracy. W przedszkolu będą odbywały się dla tych dzieci zajęcia opiekuńcze. Wychowawcy i nauczyciele specjaliści, którzy nie są zaangażowani do opieki nad dziećmi, nadal zdalnie realizują zadania Przedszkola Miejskiego nr 2 we Włodawie, w tym sposoby realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Prosimy o zapoznanie się z obecnymi zasadami pobytu w naszej placówce. W załączniku Zarządzenie nr 24/2019/2020 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 we Włodawie z dnia 22 maja 2020r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Procedury organizacji opieki w Przedszkolu Miejskim nr 2 we Włodawie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Pobierz plik
DALSZE ZAWIESZENIE ZAJĘĆ
  Za zgodą organu prowadzącego zawieszam na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w Przedszkolu Miejskim nr 2 we Włodawie w okresie od 19 maja 2020 r. do 24 maja 2020 r. ze względu na brak możliwości wdrożenia wszystkich wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom w przedszkolu, co stanowi istotne zagrożenie dla zdrowia i życia dzieci - w załączeniu Zarządzenie. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, zadania Przedszkola Miejskiego nr 2 we Włodawie, w tym sposoby realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego przez nauczycieli prowadzone będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Otwarcie przedszkola planowane jest na dzień 25 maja 2020 r.

Pobierz plik
INFORMACJA O DALSZYM ZAWIESZENIU ZAJĘĆ
  Za zgodą organu prowadzącego zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w Przedszkolu Miejskim nr 2 we Włodawie w okresie od 11 maja 2020 r. do 18 maja 2020 r. w związku brakiem możliwości wdrożenia wszystkich wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom w przedszkolu, co stanowi istotne zagrożenie dla zdrowia i życia dzieci - w załączeniu Zarządzenie nr 21/2019/2020 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 we Włodawie z dnia 8 maja 2020r. w sprawie okresowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu Miejskim nr 2 we Włodawie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Pobierz plik
INFORMACJA O ZAWIESZENIU ZAJĘĆ
  Po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zawieszam prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w naszym przedszkolu w okresie od 6 do 10 maja 2020 r. w związku z brakiem możliwości wdrożenia wszystkich wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom w przedszkolu. W okresie czasowego zawieszenia zajęć zadania przedszkola prowadzone będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Realizacja wytycznych wymusza podjęcie wielu działań, w tym: przygotowanie i wdrożenie zmian w sposobie organizacji opieki nad dziećmi, opracowanie i wdrożenie procedur gwarantujących bezpieczeństwo dzieci i pracowników, których celem będzie zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19; ograniczenie przestrzeni placówki w związku z koniecznością wyodrębnienia pomieszczenia na izolację, a także zapewnienie pracownikom indywidualnych środków ochrony osobistej (rękawice, maseczki, fartuchy ochronne, przyłbice) oraz wystarczającej ilości środków dezynfekujących. W załączeniu Zarządzenie Dyrektora wraz z uzasadnieniem.

Pobierz plik
DRODZY RODZICE NASZYCH WYCHOWANKÓW!
  Informujemy, iż w związku z Rozporządzeniem MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. (poz. 780) Burmistrz Włodawy Pan Wiesław Muszyński rozważa możliwość otwarcia placówek przedszkolnych dla dzieci rodziców, którzy nie są w stanie zapewnić opieki w warunkach domowych. O dacie ewentualnego uruchomienia placówek poinformujemy w późniejszym terminie - związane jest to z oceną sytuacji zapewnienia Państwa dzieciom jak najbardziej bezpiecznych i higienicznych warunków ich pobytu w przedszkolu. W związku z powyższym, prosimy zainteresowanych rodziców o zgłoszenie potrzeby zapewnienia opieki nad dzieckiem do dnia 6 maja 2020 r. poprzez elektroniczne poczty grupowe do wychowawców grup lub telefonicznie do kancelarii przedszkola - tel. 515 286 538. Przed przekazaniem decyzji prosimy Państwa o zapoznanie się z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, w tym szczególnie z wytycznymi dla Rodziców (w załączeniu).

Pobierz plik
DRODZY RODZICE NASZYCH WYCHOWANKÓW!
  Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na naszej stronie internetowej (w zakładce "ogłoszenia") będziemy zamieszczać w postaci elektronicznej przygotowane przez nauczycielki i naszych specjalistów materiały edukacyjne dla dzieci z podziałem na poszczególne oddziałały, z których nasi wychowankowie i ich rodzice mogą korzystać w domu. Czekamy na Państwa sugestie i uwagi, dotyczące tej formy kontaktu.
Terapia logopedyczna
  To już ostatnie spotkanie z logopedią w tym roku szkolnym. Dziękuję dzieciom oraz rodzicom za wspaniałą współpracę zarówno podczas zajęć w przedszkolu, jak i nauki zdalnej. Zapraszam do powtórki z szeregu szumiącego. Życzę udanych i bezpiecznych wakacji.

Pobierz plik
Język angielski
  Kochane Przedszkolaki, drodzy Rodzice! Zapraszam do kolejnego wspólnego tygodnia ze zdalnym nauczaniem, mam nadzieję, że spodobają Wam się zadania - Pani Iza!

Pobierz plik
Domowe Przedszkole Biedronek XIV tydzień
  Zapraszamy do zapoznania się z tematyką tygodniową.

Pobierz plik
Domowe Przedszkole Smerfów XIV tydzień
  Kochane Smerfy, jest nam smutno, że to już koniec - zwłaszcza, że tak krótko mogliśmy ze sobą być w tym roku. Dziękujemy za każdy dzień nauki w przedszkolu oraz za pracę zdalną. Jesteśmy z Was bardzo dumne, że tak pięknie poradziłyście sobie w tej trudnej dla wszystkich sytuacji. Nie zapomnijcie podziękować baaaaardzo Waszym Rodzicom, bez których byłoby ciężko. Czeka Was nauka w szkole i jesteśmy przekonane, że poradzicie sobie tam świetnie. Zostaniecie na zawsze w naszych sercach - Pani Marzenka i Pani Danusia.!

Pobierz plik
Domowe Przedszkole Żabek XIV tydzień
  Drodzy Rodzice! Kochane Żabki! To już ostatni tydzień zdalnego nauczania. "Hop, na wakacje!" - to temat, którym zajmiemy się w tym tygodniu. Z pewnością wspaniale poradzicie sobie z przygotowanymi przez nas zadaniami. Jesteśmy z Was bardzo dumne. Udowodniliście, że nawet w tak trudnej sytuacji potraficie wykazać się ogromną pracowitością, czego dowodem są przesyłane przez Was zdjęcia. Dziękujemy Rodzicom za współpracę i zaangażowanie. Państwa pomoc przy realizacji podstawy programowej jest nieoceniona!

Pobierz plik
Domowe Przedszkole Misiów XIV tydzień
  Jak ten czas szybko leci. Jeszcze nie tak dawno przekraczaliście progi przedszkola, a już przyszła pora pożegnać się. Już ostatni tydzień zdalnego nauczania, za chwilę wakacje, dlatego też na zakończenie proponujemy Wam tematykę wakacyjną. Za chwilę każde z Was uda się na zasłużony odpoczynek. Musicie nabrać nowych sił, by każdy był zadowolony i chętnie wrócił we wrześniu do przedszkola. Dziękujemy dzieciom i Rodzicom za wspólną edukację. Wszystkim naszym przedszkolakom życzymy wspaniałych, pogodnych i roześmianych wakacji, dużo słońca, udanego i bezpiecznego wypoczynku! Do zobaczenia po wakacjach!

Pobierz plik
Terapia logopedyczna
  W tym tygodniu proponuję zabawy z głoskami SZ, CZ. Wykonując ćwiczenia dziecko doskonali i utrwala artykulację, rozwija wyobraźnię. Zachęcam to powtarzania materiału umieszczanego w poprzednich tygodniach.

Pobierz plik
Gimnastyka korekcyjna
  Drodzy Rodzice! Zwiększa się odsetek dzieci z wadami postawy. Powszechne są wady kończyn dolnych: płaskostopie, koślawość i szpotawość kolan. Warto wyrobić u dziecka nawyk codziennego wykonywania ćwiczeń utrzymujących pełny zakres ruchu w stawach i wzmacniających najważniejsze mięśnie. Kochane Przedszkolaki, zapraszam do ćwiczeń. Pani Krysia

Pobierz plik
Język angielski
  Kochane Przedszkolaki, drodzy Rodzice! Witam w kolejnym tygodniu zdalnego nauczania. Bardzo dziekuję za zaangażowanie i współpracę. Przygotowałam dla Was kolejne zadania do wykonania - kontynuujemy zabawę i realizację podstawy programowej:) good luck!

Pobierz plik
Domowe Przedszkole Smerfów XIII tydzień
  Witajcie Kochani!!! Rozpoczynamy kolejny, przedostatni tydzień nauki zdalnej. W tym tygodniu zaproponujemy Wam aktywności związane z tematem ,,Wakacyjne podróże". Będziemy również rozmawiać o tym, jak spędzić bezpiecznie wakacyjny czas. To bardzo ważne!!! W związku z obowiązkiem realizowania podstawy programowej wychowania przedszkolnego zachęcamy do skorzystania z poniższych aktywności z dostosowaniem do potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka. Pozdrawiamy serdecznie! Dziękujemy Rodzicom za pomoc, zaangażowanie i piękne zdjęcia, które nam przesyłacie i oczywiście zachęcamy do dalszej fotorelacji :)

Pobierz plik
Domowe Przedszkole Żabek XIII tydzień
  Drodzy Rodzice! Kochane Żabki! "Hop do szkoły!" - to temat, który będziemy realizować w tym tygodniu. Nasza przedszkolna przygoda zbliża się ku końcowi. Jesteśmy z Was bardzo dumne :) Zachęcamy do ćwiczenia samodzielności, w tym przy sznurowaniu butów - to trudne zadanie, ale z pewnością dacie radę. Pozdrawiamy i życzymy pięknego tygodnia.

Pobierz plik
Domowe Przedszkole Misiów XIII tydzień
  Drogie Dzieci, zbliżają się wakacje. Tak długo na nie czekałyście, że na pewno macie mnóstwo planów. Przypomnijcie sobie, gdzie byłyście z rodzicami w ubiegłym roku i co zwiedzałyście. Wspólnie z rodzicami obejrzyjcie pamiątki z wakacji, które pomogą Wam przywołać miłe wspomnienia. Jeśli nie macie jeszcze sprecyzowanych planów, przesyłamy kilka ciekawych propozycji. Pamiętajcie, że wesoło i ciekawie bawić się można wszędzie, również w domu.

Pobierz plik
Terapia logopedyczna
  Zachęcam do utrwalanie głosek szeregu szumiącego.

Pobierz plik
Język angielski
  Kochane Przedszkolaki, drodzy Rodzice! Witam w kolejnym tygodniu zdalnego nauczania. Bardzo dziękuję za zaangażowanie i współpracę. Przygotowałam dla Was kolejne zadania do wykonania - kontynuujemy zabawę i realizację podstawy programowej:)good luck!

Pobierz plik
Domowe Przedszkole Smerfów XII tydzień
  Witajcie Kochani!!! Rozpoczynamy kolejny tydzień pracy i nauki zdalnej, który poświęcony będzie zdrowiu pod hasłem ,,W zdrowym ciele, zdrowy duch". Dodatkowo zrealizujemy zadania z Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego ,,Skąd się biorą produkty ekologiczne". Zachęcamy do ich realizacji i życzymy miłej zabawy. Pozdrawiamy serdecznie! Dziękujemy Rodzicom za pomoc, zaangażowanie i piękne zdjęcia, które nam przesyłacie i oczywiście zachęcamy Was do dalszej fotorelacji :)

Pobierz plik
Domowe Przedszkole Żabek XII tydzień
  Drodzy Rodzice! Kochane Żabki! Przed nami kolejny pracowity tydzień. Tym razem proponujemy tematykę związaną z dżunglą i zwierzętami egzotycznymi. Co to jest las tropikalny? Jakie zwierzęta tam występują? Gdzie na mapie znaleźć Afrykę? Na te i inne pytania odnajdziecie odpowiedź podczas zdalnego nauczania. Serdecznie zachęcamy do korzystania z naszych propozycji. Życzymy pogodnego tygodnia i dużo uśmiechu. Dobrej zabawy!

Pobierz plik
Domowe Przedszkole Misiów XII tydzień
  Drogie "Misie" , w tym tygodniu proponujemy Wam tematykę związaną z kolorami lata. Kolory są nieodłącznym elementem naszego otoczenia. Wpływają na emocje, doznania, rozumienie świata i relacje z innymi. Smutno byłoby, gdyby na świecie panował jeden kolor. Mamy nadzieję, że kolorowy tydzień będzie dla Was okazją do spotkania z barwami, które na co dzień nas otaczają, jednak nie zawsze zwracamy na nie uwagę. Trzymajcie się cieplutko!

Pobierz plik
Terapia logopedyczna
  W tym tygodniu proponuję Wam ćwiczenia oddechowe, które są bardzo lubiane przez dzieci. Można zaproponować dzieciom wpisywanie rekordów: do ilu uda się policzyć najwięcej każdego dnia. Zachęcam również dorosłych do wspólnych zabaw:) Jednocześnie pamiętajmy, że ćwiczenia oddechowe robimy tylko kilkukrotnie. Nie dłużej niż 3 do 5 minut dziennie. Zachęcam do korzystania z propozycji ćwiczeń logopedycznych z poprzednich tygodni w celu utrwalania wywołanych głosek.

Pobierz plik
Język angielski
  Kochane Przedszkolaki, drodzy Rodzice! Zapraszam do kolejnego wspólnego tygodnia ze zdalnym nauczaniem, mam nadzieję, że spodobają Wam sie zadania - Pani Iza.

Pobierz plik
Gimnastyka korekcyjna
  Kochane Dzieci! Z okazji Dnia Dziecka życzę Wam wiele uśmiechu, radosnych zabaw, ciekawych przygód, wielu serdecznych koleżanek i kolegów wokół oraz kochającej rodziny. Proponuję w tym tygodniu zestawy ćwiczeń ogólnorozwojowych. Będą to wesołe zabawy z balonami - Pani Krysia.

Pobierz plik
Domowe Przedszkole Smerfów XI tydzień
  Witajcie Kochani!!! Przed nami kolejny, wyjątkowy tydzień, gdyż w poniedziałek wszystkie dzieci obchodzą swoje święto! Dzień Dziecka to bardzo radosny czas dla wszystkich dzieci. Z pewnością taki będzie również dla naszych Smerfów. Z okazji Dnia Dziecka życzymy Wam, aby uśmiech zawsze gościł na Waszych twarzach, a każdy dzień był wspaniałą przygodą i niósł ze sobą wiele pozytywnych doświadczeń. Miejcie dużo marzeń i niech spełnią się Wam je wszystkie. Ściskamy Was serdecznie - wszystkich razem i każdego oddzielnie.

Pobierz plik
Domowe Przedszkole Żabek XI tydzień
  Szanowni Rodzice, Kochane Żabki. W minionym tygodniu świętowaliśmy Dzień Mamy, w tym tygodniu obchodzimy kolejne piękne święto - Dzień Dziecka. Wszystkie zaproponowane przez nas aktywności dotyczą dziecięcego świata. Dzieciom, tym dużym i tym małym, życzymy dużo zdrówka, aby dzieciństwo było jak najlepsze i trwało jak najdłużej. Na specjalnie przygotowane życzenia dla kochanych Żabek zapraszamy do naszego scenariusza. Bardzo za Wami tęsknimy.

Pobierz plik
Domowe Przedszkole Misiów XI tydzień
  Drogie Dzieci, w związku z obchodzonym w tym tygodniu Waszym Świętem, proponujemy tematykę poświęconą dzieciom. Wiemy, że bardzo lubicie bawić się, dlatego przygotowałyśmy dla Was mnóstwo zabaw i aktywności zaczerpniętych z różnych stron świata. Nawiązując do słów z wiersza M. Brykczyńskiego "dziecko to także człowiek, tylko, że jeszcze mały", chciałyśmy przypomnieć Wam, że wszystkie dzieci mają swoje prawa, bez względu na kolor skóry czy pochodzenie. Kochane Misie, zapraszamy Was do wspólnej zabawy i radosnego świętowania. Z okazji Dnia Dziecka życzymy Wam, aby uśmiech zawsze gościł na Waszych twarzach, a każdy dzień był wspaniałą przygodą, która niesie wiele radości. Niech Wasze dzieciństwo zawsze będzie wspaniałe, kolorowe i beztroskie.

Pobierz plik
Terapia logopedyczna
  UTRWALANIE GŁOSEK SZEREGU SZUMIĄCEGO

Pobierz plik
Gimnastyka korekcyjna
  Drodzy Rodzice! Przedszkolaki! Moja kolejna propozycja to ćwiczenia na drabince koordynacyjnej. Są to oczywiście ćwiczenia nie tylko dla Was. Zaproście do zabawy również rodzeństwo i rodziców. Można zorganizować wiele zabaw, a nawet konkursy sprawnościowe. Proponuję również ćwiczenia na płaskostopie. Dobrej zabawy! Pani Krysia

Pobierz plik
Język angielski
  Kochane Przedszkolaki, drodzy Rodzice! Zapraszam do kolejnego wspólnego tygodnia ze zdalnym nauczaniem, mam nadzieję, że spodobają Wam się zadania - Pani Iza

Pobierz plik
Domowe Przedszkole Smerfów X tydzień
  Dzień dobry Smerfy:) Maj jest szczególnym miesiącem, bo 15 maja obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Rodzin, a w tym tygodniu - 26 maja świętujemy Dzień Mamy. Będzie to wyjątkowa okazja, by podziękować swojej Mamie za troskę, miłość i poświęcenie oraz wykonać dla niej upominek i powiedzieć wiersz, którego nauczyliśmy się w ubiegłym tygodniu. Z pewnością będzie pięknie. W tym tygodniu udamy się także do Krainy Muzyki. Nie od dziś wiadomo, że Smerfy bardzo lubią muzykę: śpiew, taniec i grę na instrumentach. Wspólnie skupimy się jednak nie tylko na zabawie, lecz również na poznawaniu instrumentów i gatunków muzycznych. W tematach dziennych znajdziecie propozycje różnorodnych zabaw i ćwiczeń. Jak zwykle zachęcamy do ich realizacji i życzymy miłej zabawy.

Pobierz plik
Domowe Przedszkole Żabek X tydzień
  Drodzy Rodzice, Kochane Żabki. Maj jest miesiącem kojarzącym się z wiosną i pięknym świętem, jakie obchodzimy 26 maja - Dniem Matki. Jest to wyjątkowy dzień w roku, w którym możemy w szczególny sposób podziękować naszym mamom, za to wszystko, co dla nas zrobiły i robią. Ten tydzień dedykujemy Wam kochane Mamy. Z naszej strony dziękujemy wszystkim Mamom za troskę, ciepło i mądrość, które każdego dnia przekazujecie swoim dzieciom. Dziękujemy za miłość i poświęcenie oraz za to, że wychowujecie swoje pociechy w duchu najważniejszych i najpiękniejszych wartości.

Pobierz plik
Domowe Przedszkole Misiów X tydzień
  Drodzy Rodzice! Kochane Dzieci! W tym tygodniu proponujemy tematykę związaną z Waszą rodziną. Mama i tata to wielkie słowa, które są synonimem miłości, dobra, ciepła rodzinnego i szczęścia. Mama i tata to pierwsze słowa każdego dziecka. Dla małego dziecka rodzice to najważniejsze osoby w jego życiu. Należy więc każdego dnia okazywać sobie wzajemnie miłość i troskę, a także pielęgnować tę szczególną więź między dzieckiem a rodzicem.

Pobierz plik
Domowe Przedszkole Biedronek X tydzień
  Drodzy Rodzice! W tym tygodniu chcemy przybliżyć dzieciom temat rodziny, która jest jedną z najważniejszych wartości w życiu każdego człowieka. Warto przy tej okazji sięgnąć po albumy rodzinne, zatrzymać się na chwilę i powspominać:) 15 maja obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Rodzin, a 26 maja będziemy świętować Dzień Mamy. Z tej okazji pragniemy złożyć wszystkim Mamom najserdeczniejsze życzenia zdrowia, spełnienia marzeń, słonecznych uśmiechów i powodów do radości każdego dnia. Zachęcamy do skorzystania z naszych propozycji zabaw i ćwiczeń, jak również przesyłania zdjęć z ich realizacji na naszego grupowego maila. Ślemy uściski dla naszych Biedroneczek i pozdrawiamy serdecznie.

Pobierz plik
Terapia logopedyczna
  UTRWALANIE GŁOSKI SZ.

Pobierz plik
Gimnastyka korekcyjna
  Drodzy Rodzice! Dzieciaki! Proponuję kolejną dawkę ćwiczeń, które dostarczą pozytywnych emocji. Będą to zabawy z Misiem. Będzie też wycieczka do ZOO. Ćwiczymy równowagę, koncentrację, zwinność, precyzję i kondycję ruchową. Dobrej zabawy! Pani Krysia

Pobierz plik
Religia
  Temat: "ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II- OPOWIEŚĆ O PRAWDZIWYM PRZYJACIELU PANA BOGA"(2 jednostki lekcyjne).

Pobierz plik
Język angielski
  Kochane Przedszkolaki, drodzy Rodzice! Witam w kolejnym tygodniu zdalnego nauczania. Bardzo dziekuję za zaangażowanie i współpracę. Przygotowałam dla Was kolejne zadania do wykonania - kontynuujemy zabawę i realizację podstawy programowej:) good luck! .

Pobierz plik
Domowe Przedszkole Smerfów IX tydzień
  Dzień dobry Smerfy. Witamy Was radośnie:) Jak Wam minął weekend? Czy majowe słoneczko Wam dopisało? Jak Wasze samopoczucie? Jesteście gotowi na kolejną dawkę zabawy i wiedzy? Zaczynamy kolejny tydzień naszej zdalnej przygody. Tematyka naszego tygodnia to: "Święto Rodziny". Podsuwamy Wam pomysły na naukę i zabawę w domu. Gorąco pozdrawiamy Rodziców i życzymy zdrowia. Uściski dla naszych dużych Przedszkolaków.

Pobierz plik
Domowe Przedszkole Żabek IX tydzień
  Drodzy Rodzice, kochane Żabki w tym tygodniu realizujemy temat: "Muzyka, taniec, ruch". Poznamy tańce z różnych stron świata, a także te pochodzące z Polski, przypomnimy sobie sylwetkę Fryderyka Chopina oraz pobawimy się w rytm muzyki poważnej. Poćwiczymy także z "tańczącymi figurami" i zastanowimy się, dlaczego ruch to zdrowie. Serdecznie zachęcamy do korzystania z proponowanych przez nas aktywności, zabaw i ćwiczeń. Dziękujemy za Wasze zaangażowanie i za przesyłane zdjęcia. Sprawiają nam one dużo radości. Pozdrawiamy - Wychowawczynie.

Pobierz plik
Domowe Przedszkole Misiów IX tydzień
  Drogie dzieci, w tym tygodniu proponujemy Wam tematykę związaną ze zwierzątkami domowymi. Chciałybyśmy poznać Waszych ulubieńców i dowiedzieć się, jak spędzacie z nimi czas, dlatego zachęcamy Was do przesyłania na naszą grupową pocztę elektroniczną zdjęć Waszych domowych milusińskich. Pamiętajcie, że posiadanie pieska czy kotka to nie tylko zabawa, ale również obowiązki. Poprzez różne aktywności przypomnimy Wam, jak należy prawidłowo dbać o zwierzątka, aby były zdrowe, a zabawa z nimi przyniosła Wam wiele radości. Ściskamy Was mocno i pozdrawiamy.

Pobierz plik
Domowe Przedszkole Biedronek IX tydzień
  Przed nami kolejny tydzień zdalnego kształcenia. Mamy nadzieję, że upłynie Wam bardzo miło i przyjemnie, ponieważ będzie bardzo majowo, kwitnąco i bzycząco. W tym tygodniu zajrzymy na łąkę, by przekonać się, co tam się dzieje i kto na niej mieszka? Maj jest najpiękniejszym miesiącem wiosny, kiedy przyroda wybucha z całą mocą do życia. Mamy nadzieję, że będziecie mogli wybrać się w najbliższej przyszłości z rodzicami na łąkę i zobaczyć ją z bliska. Tymczasem zapraszamy Was na wiosenną łąkę wirtualną.

Pobierz plik
Terapia logopedyczna
  Utrwalanie głosek szeregu szumiącego.

Pobierz plik
Język angielski
  Kochane Przedszkolaki, drodzy Rodzice! Kolejny tydzień zadań i pracy przed nami...Mam nadzieję, że wszyscy jesteście zdrowi i czujecie się świetnie. Bardzo dziękuję za zdjęcia i wiadomości, które od Was dostaję. Pięknie pracujecie i jestem z Was bardzo dumna:) pozdrawiam - Wasza Pani Iza.

Pobierz plik
Religia
  Temat. Święty Jan Paweł II - 100 rocznica urodzin

Pobierz plik
Domowe Przedszkole Smerfów VIII tydzień
  W tym tygodniu realizujemy temat ,,Łąka w maju". Zapraszamy do zapoznania się z mieszkańcami wiosennej łąki oraz roślinami, które na niej rosną. W ,,Domowym przedszkolu Smerfów" zamieszczamy przykładowe zadania, propozycje zabaw ruchowych, prac plastycznych i grafomotorycznych. Obejmują one tematy zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego, które zostały przewidziane w planach miesięcznych. Proszę pamiętać, że warto też ćwiczyć u dzieci samodzielność, umiejętności komunikacji, panowania nad emocjami - wiele z tych kompetencji kreuje nam codzienność. Bardzo jest nam miło, gdy przesyłacie zdjęcia prac plastycznych, kart pracy, wiadomości z relacjami (a także fotorelacjami), dotyczącymi wykonywania zadań, które proponujemy. Dziękujemy za współpracę i pozdrawiamy nasze Smerfy oraz ich Rodziców.

Pobierz plik
Domowe Przedszkole Żabek VIII tydzień
  Drodzy Rodzice, kochane Żabki. Przed nami kolejny tydzień domowego przedszkola, w zawiązku z tym zapraszamy Was do zabawy z zaproponowanymi przez nas aktywnościami. W tym tygodniu przeniesiemy się w podwodny świat, gdzie będą czekały na Was nowe wyzwania. Dziękujemy za nadsyłanie relacji z Waszej pracy w domu. Jest to dla niezmiernie ważne, bo utwierdza nas w przekonaniu, iż to co robimy przynosi Wam radość. Bardzo za Wami tęsknimy i przesyłamy 100000000 buziaków.

Pobierz plik
Domowe Przedszkole Misiów VIII tydzień
  Mimo tego, że nadal musimy pozostawać w domach, to jednak wiele radości dostarcza nam budząca się do życia przyroda. Drogie dzieci, ciesząc się urokami maja, kontynuujemy wiosenną przygodę, zapraszając Was tym razem na łąkę. W tym tygodniu poznacie zwierzęta, które można spotkać na łące. Dowiecie się też, co na łące można usłyszeć i poczuć. Zdobytą wiedzę i doświadczenia możecie wykorzystać w czasie wycieczki na łąkę, na którą wybierzcie się całą rodziną.

Pobierz plik
Domowe Przedszkole Biedronek VIII tydzień
  Drodzy Rodzice! Przygotowałyśmy dla naszych Biedroneczek kolejne propozycje zabaw, zadań i ćwiczeń, które dzieci mogą wykonać w domu. Budzenie miłości dzieci do małej i wielkiej Ojczyzny jest jednym z celów wychowania patriotycznego w przedszkolu, dlatego starajmy się każdego dnia rozbudzić w naszych dzieciach iskrę patriotyzmu i szacunku do symboli narodowych. Dziękujemy za zaangażowanie i pomoc w ich realizacji. Pozdrawiamy - Wasze Wychowawczynie.

Pobierz plik
Terapia logopedyczna
  Gimnastyka buzi i języka.

Pobierz plik
Gimnastyka korekcyjna
  Drodzy Rodzice! Proponuję kolejne zestawy ćwiczeń. Jak zwykle będą to wesołe gry i zabawy, w których mogą brać udział wszyscy domownicy. Aktywność rodziców i rodzeństwa będzie motywować przedszkolaki do codziennych ćwiczeń.

Pobierz plik
Terapia pedagogiczna
  Dbanie o czystość to niezwykle ważny temat. Zwłaszcza teraz w okresie pandemii, gdy musimy zachować większą ostrożność. W tych okolicznościach zwracamy się do wszystkich rodziców o pomoc w nauczaniu i utrwalaniu nawyków higienicznych. Jest to istotne zadanie, które bez względu na epidemię przyniesie wymierne korzyści wszystkim i przyczyni się niewątpliwie do zmiany naszych nawyków oraz poprawi nasze zdrowie. Oto kilka praktycznych porad, jak nauczyć dziecko nawyków higienicznych.

Pobierz plik
Język angielski
  Kochane Przedszkolaki, drodzy Rodzice! Witam w kolejnym tygodniu zdalnego nauczania. Bardzo dziekuję za zaangażowanie i współpracę. Przygotowałam dla Was kolejne zadania do wykonania - kontynuujemy zabawę i realizację podstawy programowej:) pozdrawiam - Wasza Pani Iza.

Pobierz plik
Religia
  Tematy: MARYJA MATKĄ I KRÓLOWĄ POLSKI; Nabożeństwo majowe.

Pobierz plik
Domowe Przedszkole Smerfów VII tydzień
  Drodzy Rodzice! Dziękujemy Wam za dotychczasową współpracę i zaangażowanie. Przed nami kolejny tydzień zdalnego nauczania, w którym dzieci poprzez zabawy i ćwiczenia będą mogły utrwalić wiedzę o Polsce i naszym regionie oraz rozszerzyć swoje zainteresowania krajami Europy. W tym tygodniu będziemy realizować dodatkowe zajęcia "Klub Małego Europejczyka", które mają na celu poznawanie różnych krajów europejskich, propagowanie wielokulturowości i zainteresowania współczesną Europą. Zwiedzimy Hiszpanię, Francję, Wielką Brytanię i Włochy. Kochane Smerfy! Minęło już 7 tygodni od naszego ostatniego spotkania w przedszkolu. Jednak cały czas jesteśmy myślami z Wami. Dziękujemy za nadsyłane zdjęcia, które pokazują jak pilnie pracujecie w domu. Życzymy dużo zdrowia oraz wielu miłych chwil.

Pobierz plik
Domowe Przedszkole Żabek VII tydzień
  Drodzy Rodzice, Kochane Żabki, prezentujemy kolejny zestaw aktywności, które możecie podjąć w domu. W tym tygodniu zajmiemy się tematem zawodów. Zgłębimy wiedzę o pracy strażaka, lekarza, zegarmistrza oraz bibliotekarza. Będziecie również mieć okazję na zastanowienie się, kim Wy chcecie zostać w przyszłości. Serdecznie zachęcamy do realizacji powyższej tematyki i jednocześnie bardzo dziękujemy za dotychczasowe zaangażowanie, zarówno Dzieci, jak i Rodziców. Czekamy na kolejne fotorelacje :)

Pobierz plik
Domowe Przedszkole Misiów VII tydzień
  Drodzy Rodzice, w tym tygodniu proponujemy dzieciom edukację regionalną. Poprzez szereg różnych aktywności postaramy się zgłębić wiedzę naszych przedszkolaków na temat "Małej Ojczyzny" oraz przybliżyć ciekawe miejsca w Polsce. Zapraszamy na wspaniałą przygodę pod hasłem "Mój dom, moja okolica, mój kraj". Dziękujemy za zaangażowanie i życzymy zdrowia.

Pobierz plik
Domowe Przedszkole Biedronek VII tydzień
  Kochani Rodzice! Bardzo dziękujemy za korzystanie z przygotowywanych przez nas materiałów i za każdy dzień wspierania dziecka w jego aktywnościach. Dzieciom dziękujmy, że tak ładnie pracują i z radością przystępują do proponowanych działań. Bardzo się cieszymy, gdy dzielicie się z nami efektami tej działalności - zdjęcia, filmiki, nagrania głosowe. Dalej zachęcamy do korzystania z proponowanych treści - rozkładów materiału. Życzymy zdrowia i wytrwałości. Do zobaczenia w przedszkolu :)

Pobierz plik
Gimnastyka korekcyjna
  Drodzy Rodzice, przed nami kolejny tydzień zdalnej pracy. Jestem ciekawa, czy dzieci ćwiczą. Czy podobają się przygotowywane przeze mnie zestawy ćwiczeń? Zachęcam do aktywności również rodziców i rodzeństwo. Proponuję, aby po tygodniu systematycznych ćwiczeń rodzice wręczyli dziecku wykonaną przez siebie naklejkę lub medal "Mistrz ćwiczeń korekcyjnych". Życzę dobrej zabawy. Pani Krysia

Pobierz plik
Terapia logopedyczna
  Propozycje zajęć logopedycznych - ciąg dalszy.

Pobierz plik
Język angielski
  Kochane Przedszkolaki, drodzy Rodzice! Witam w kolejnym tygodniu zdalnego nauczania. Bardzo dziekuję za zaangażowanie i współpracę. Przygotowałam dla Was kolejne zadania do wykonania - kontynuujemy zabawę i realizację podstawy programowej :) pozdrawiam - Wasza Pani Iza.

Pobierz plik
Religia
  12 TYDZIEŃ BIBLIJNY. Temat. ZMARTWYCHWSTAŁY JEZUS MÓWI DO MNIE PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ

Pobierz plik
Domowe przedszkole Smerfów VI tydzień
  Drodzy Rodzice, Kochane Smerfy - przygotowałyśmy zestaw źródeł i pomysłów na kolejny tydzień, z których możecie skorzystać w domu. Nie zapominajmy jednak o ćwiczeniu samodzielności dzieci, umiejętności komunikacji, czy panowania nad emocjami - to w praktyce nasza codzienność. Wolny czas nazywany czasami "nudą" może być szczególną okazją do odkrywania swojej kreatywności i umiejętności planowania działań. Odpowiedzi na pytania dziecka w naturalny sposób rozwijają jego słownictwo, umiejętność wypowiadania się, poszerzają wiedzę. Rodzice wykorzystajcie ten czas, w którym dzieci nie chodzą na zajęcia na większe usamodzielnienie swojego dziecka przy różnych czynnościach domowych. Życzymy dużo zdrowia oraz mile spędzonych chwil w rodzinnej i domowej atmosferze - Pani Marzenka i pani Danusia

Pobierz plik
Domowe przedszkole Żabek VI tydzień
  Drogie Żabki, w tym tygodniu przedstawiamy Wam wyjątkowy temat naszych zajęć. Będziemy rozmawiać o Polsce. Zachęcamy wszystkie dzieci, aby przypomniały sobie symbole narodowe oraz ważne informacje na temat naszego pięknego kraju. Wam Drodzy Rodzice, dziękujemy za to, że tak chętnie pomagacie realizować swoim dzieciom zaproponowane przez nas aktywności. Dziękujemy za relacje, które nadsyłacie na nasz adres zabkipm2wlodawa@gmail.com i prosimy o kolejne. Jest to dla nas niezmiernie ważne i budujące. Pozdrawiamy Was serdecznie i życzymy pogodnego długiego weekendu - Pani Agnieszka i Pani Sylwia

Pobierz plik
Domowe przedszkole Misiów VI tydzień
  Drodzy Rodzice, dziękujemy za Waszą pomoc w realizacji "zdalnego nauczania". Jest nam miło, że doceniacie nasze zaangażowanie i korzystacie z naszych propozycji, kształtujących wszechstronny rozwój dzieci. Na stronie internetowej naszego przedszkola, w zakładce "Wydarzenia" zamieszczone są Państwa relacje fotograficzne z domowej edukacji, za które serdecznie dziękujemy. W tym tygodniu, w związku ze zbliżającymi się majowymi świętami o charakterze patriotycznym, proponujemy zgłębienie wiedzy na temat Ojczyzny. Przedstawiamy Państwu różnego rodzaju aktywności, które mają na celu ugruntowanie świadomości patriotycznej dzieci i wzmocnienie poczucia ich przynależności narodowej. Wychowawczynie: Dorota i Sylwia

Pobierz plik
Domowe przedszkole Biedronek VI tydzień
  Drodzy Rodzice, wciąż pozostajemy w trybie zdalnego nauczania. Chcemy Wam serdecznie podziękować za pomoc w realizacji proponowanych przez nas działań. Cieszymy się, że mimo wielu obowiązków, tak wspaniale pracujecie ze swoimi dziećmi. Bardzo dziękujemy za przesyłane zdjęcia, jest nam bardzo miło, że możemy zobaczyć co w czasie kwarantanny robią nasi wychowankowie, za którymi bardzo tęsknimy. Czekamy na kolejne fotorelacje i zachęcamy do zapoznania się z naszymi propozycjami działań na kolejny tydzień. Pozdrawiamy i życzymy miłej zabawy! :) Pani Magda i Pani Ola

Pobierz plik
Terapia pedagogiczna
  Jak wspierać dzieci w okresie pandemii koronawirusa?

Pobierz plik
Terapia logopedyczna
  Propozycje zajęć logopedycznych- ciąg dalszy. Ćwiczycie aktualnie głoskę "ż"- oto propozycje ćwiczeń na ten tydzień. Pamiętajcie język podnosimy do góry podczas wymawiania głoski "sz, ż, cz, dż".

Pobierz plik
Religia
  Drodzy Rodzice w ramach nauczania zdalnego zamieszczamy materiały z religii.

Pobierz plik
Dzień Ziemi w PM 2
  22 kwietnia obchodzimy Dzień Ziemi. Z roku na rok stan naszej planety ulega pogorszeniu, a "Wyspa Śmieci" na Oceanie Spokojnym jest kilkukrotnie większa od Polski. Jeśli jest dla nas jakaś nadzieja, są nią najmłodsi członkowie społeczeństwa, dlatego warto zainteresować ich tym tematem. Jak kształtować postawę proekologiczną w dobie pandemii? To nie jest łatwe, ale podjęliśmy próbę. W efekcie tego działania powstała prezentacja zawierająca wskazówki, w jaki sposób możemy dbać o naszą planetę https://view.genial.ly/5e9d73f./presentation-dzien-ziemi-pm2 Znalazło się tam również słuchowisko o "Królewnie Śmieszce i Ekoludkach" przygotowane przez panie Magdę Lewandowską i Aleksandrę Łobko. Przygotowana prezentacja oraz bajka zostały rozesłane wszystkim przedszkolakom, aby uświadomić dzieciom, że dużo od nich zależy. W prezentacji jest odnośnik z zadaniami do wykonania przez dziecko, zawierający wiele działań. Mamy nadzieję, że każdy przedszkolak bawił się świetnie podczas zdalnych obchodów Dnia Ziemi w domu. (ał)

Galeria zdjęć
Domowe przedszkole Smerfów V tydzień
  Kochane Smerfy! Przygotowałyśmy dla Was zestaw ćwiczeń i zadań na rozpoczynający się tydzień. W tym tygodniu będziemy realizować temat o ochronie przyrody. Pamiętajcie, aby ćwiczenia wykonywać dokładnie i starannie. Już niedługo idziecie do szkoły! Poproście rodziców o zrobienie Wam zdjęć w czasie pracy, umieścimy je na stronie internetowej naszego przedszkola. Będziecie mogli zobaczyć, w jaki sposób pracują Wasi koledzy i Wasze koleżanki. (e-mail do przesyłania fotorelacji: smerfypm2wlodawa@gmail.com Liczymy na to, że już niedługo się spotkamy. Ściskamy i przesyłamy buziaki - Pani Marzenka i Pani Danusia

Pobierz plik
Domowe przedszkole Żabek V tydzień
  Drodzy Rodzice, z okazji zbliżającego się Dnia Ziemi chcemy zaproponować aktywności i materiały związane z ochroną przyrody. Jest to niezwykle ważny temat, ponieważ dotyczy każdego z nas. Mamy nadzieję, że podejmowane w tym tygodniu czynności będą nie tylko świetną zabawą, ale sprawią, że na chwilę zatrzymamy się i zastanowimy, czy możemy zrobić coś więcej dla naszego otoczenia. Kochane Żabki, bardzo dziękujemy za Waszą dotychczasową pracę. Jesteśmy z Was dumne. Serdecznie pozdrawiamy i zachęcamy do zdawania relacji z domowej edukacji. Wychowawczynie: pani Agnieszka i pani Sylwia.

Pobierz plik
Domowe przedszkole Misiów V tydzień
  Drodzy Rodzice, z okazji obchodzonego 22 kwietnia Dnia Ziemi, w tym tygodniu proponujemy dzieciom tematykę dotyczącą edukacji ekologicznej. W związku z tym, że nasze przedszkole uczestniczy w programie "Kubusiowi Przyjaciele Natury" propagującym postawy proekologiczne, zachęcamy wszystkie przedszkolaki do wspólnej zabawy, która wzbogaci ich wiedzę i doświadczenie w zakresie ochrony przyrody. Nabyte umiejętności przyczynią się do tego, że utrwalając ekologiczne sprawności, staną się prawdziwymi "Przyjaciółmi Natury".

Pobierz plik
Domowe przedszkole Biedronek V tydzień
  Drodzy Rodzice! Kwiecień to dobry czas na to, by porozmawiać z dziećmi o tym, co słychać na wsi. W dzisiejszych czasach tematy dotyczące życia na wsi są dla dziecka często niemniej ciekawe od tematów związanych z afrykańską sawanną i na swój sposób także egzotyczne! Z drugiej jednak strony, to co na wsi - choć dla niektórych odległe - wciąż jest dziecku bliskie. Każde z nich korzysta z dóbr, które pochodzą z rolniczej i hodowlanej działalności. Postarajmy się wspólnie przybliżyć dzieciom ten temat. Zachęcamy do wspólnej zabawy i nauki.

Pobierz plik
Terapia logopedyczna
  Propozycje zajęć logopedycznych- ciąg dalszy

Pobierz plik
Terapia pedagogiczna
  Jak rozmawiać z dzieckiem o niepokojącej sytuacji związanej z koronawirusem? Z tego artykułu dowiesz się: Jak odpowiadać na trudne pytania dzieci na temat sytuacji związanej z koronawirusem? Jak wesprzeć dziecko w tym trudnym czasie? Co robić, by minimalizować obawy dziecka?

Pobierz plik
Gimnastyka korekcyjna
  Drodzy Rodzice rozpoczynamy kolejny tydzień nauczania zdalnego. Chciałam zaproponować kolejny zestaw ćwiczeń. Znajdujemy się w okresie wielkanocnym, w którym królują jajka, pisanki. Zapraszam do ćwiczeń z wykorzystaniem jajek (oczywiście styropianowych) lub piłek. Gimnastykować się z dziećmi mogą rodzice, rodzeństwo. Proszę też, aby dzieci mające specjalne zestawy ćwiczeń od ortopedy, realizowały je.

Pobierz plik
Religia
  Drodzy Rodzice w ramach nauczania zdalnego zamieszczamy materiały z religii.

Pobierz plik
Domowe przedszkole Smerfów IV tydzień
  Drodzy Rodzice, tematyka zajęć oraz propozycje zabaw i różnych aktywności, z których mogą korzystać dzieci, będą nadal pojawiać się na stronie internetowej naszego przedszkola. Cieszymy się, że korzystacie Państwo wraz z dziećmi z proponowanej przez nas formy kształcenia zdalnego. Polecamy również program dla dzieci emitowany w TVP 2 "Wesoła nauka- wielkie dzieła małych rąk". Do kontaktu w każdej sprawie podajemy e-mail grupowy: smerfypm2wlodawa@gmail.com Kochane Smerfy - baaaardzo za Wami tęsknimy. Przesyłamy Wam moc uścisków i słodkich buziaków na odległość. Trzymajcie się zdrowo, wiosennie i cieplutko. Wasze Panie: Marzenka i Danusia.

Pobierz plik
Domowe przedszkole Żabek IV tydzień
  Drogie Żabki, Szanowni Rodzice. Mamy nadzieję, że święta minęły Wam w spokoju i zdrowiu. W tym tygodniu naszą propozycją jest spotkanie z matematyką, która jest elementem naszego codziennego życia. Czynności takie jak: segregowanie prania, dobieranie skarpetek w pary, układanie sztućców w odpowiednie przegrody, liczenie szklanek mąki dodanych do pysznych naleśników mamy - tak, na co dzień spotykacie się z królową nauk - matematyką. Drodzy Rodzice, dziękujemy za wszystkie ciepłe słowa oraz relacje z domowej edukacji. Jesteście niesamowici! Życzymy wszystkim zdrowia i udanego tygodnia. Przypominamy o możliwości kontaktu z nami pod adresem: zabkipm2wlodawa@gmail.com Wychowawczynie: Agnieszka i Sylwia.

Pobierz plik
Domowe przedszkole Misiów IV tydzień
  Drodzy Rodzice! Przygotowałyśmy dla naszej grupy Misie kolejny zestaw aktywności dla dzieci. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi propozycjami. Cieszymy się, że korzystacie Państwo wraz z dziećmi z proponowanej przez nas formy zdalnego nauczania. Dziękujemy za wszystkie ciepłe słowa oraz relacje z domowej edukacji. Życzymy wszystkim zdrowia oraz udanego tygodnia. Dzieciom przesyłamy moc uścisków i słodkich buziaków na odległość. Przypominamy o możliwości kontaktu z nami pod adresem: misiepm2wlodawa@gmail.com Jesteśmy do Waszej dyspozycji - wychowawczynie: Dorota i Sylwia.

Pobierz plik
Domowe przedszkole Biedronek IV tydzień
  Drodzy Rodzice! Przed nami kolejny tydzień zdalnego nauczania! Mamy nadzieję, że święta mimo wszystko upłynęły Wam w spokojnej, rodzinnej atmosferze. Przygotowałyśmy dla naszych Biedroneczek kolejny zestaw działań. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi propozycjami. Przypominamy o możliwości kontaktu z nami pod adresem: biedronkipm2@gmail.com Ponadto na portalu Facebook została utworzona grupa: "Domowe Przedszkole Biedronek", na której systematycznie zamieszczamy ciekawe propozycje zabaw i zajęć do wykorzystania z dziećmi w domu. Zachęcamy do dołączenia do grupy. Pozdrawiamy, życzymy zdrowia i miłej zabawy! :) Pani Magda i Pani Ola

Pobierz plik
Terapia pedagogiczna - Jak przygotować się do Świąt w czasie pandemii?
  Wydaje się, że przez epidemię świat stanął w miejscu. Ale to tylko nasze wrażenie, bo życie toczy się dalej, a przed nami święta wielkanocne. Jak je przeżyć rodzinnie i duchowo, mimo trudnej sytuacji i oddalenia od bliskich? Oto nasze rady. Święta Wielkanocne będą w tym roku wyjątkowe. To wiemy już od kilku tygodni. Nie będzie rodzinnych spotkań, wyjazdów do bliskich mieszkających na drugim końcu Polski, być może nie spotkacie się nawet z rodzicami, mieszkającymi w tej samej dzielnicy. Ale wszystkie te ograniczenia nie muszą oznaczać, że ten ważny czas będzie zmarnowany. Spróbujcie przeżyć Wielkanoc jak najbardziej rodzinnie, odświętnie i radośnie - w końcu symbolem tych świąt jest powrót do życia i odradzanie się na nowo. Jak je przeżyć rodzinnie i duchowo, mimo trudnej sytuacji i oddalenia od bliskich? Oto nasze rady.

Pobierz plik
Terapia logopedyczna
  Logopedzi radzą ciąg dalszy - Uczymy się poprawnie mówić "R"

Pobierz plik
Gimnastyka korekcyjna
  Z okazji nadchodzących Świąt Zmartwychwstania Pańskiego najserdeczniejsze życzenia Wesołego Alleluja życzy Krystyna Puła.

Pobierz plik
Język angielski - Wielkanoc
  Drodzy Rodzice, kochane Przedszkolaki! Dzisiaj zajmiemy się wyjątkowym tematem - EASTER (Wielkanoc). Serdecznie zachęcam do zabawy, a z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzę Wam dużo zdrowia, uśmiechu, cudownych chwil spędzonych z rodziną i samych słonecznych dni. HAPPY EASTER! - pozdrawiam, Izabela Lewis.

Pobierz plik
Domowe przedszkole Smerfów - Wielkanoc
  Kochane Smerfy, jesteście wspaniali, co widać również na zdjęciach, które z pomocą Rodziców nam przesyłacie. A my jesteśmy dumne, że mamy tak mądre i rozsądne dzieci. Bardzo dziękujemy Wam za to, że pokazujecie jak kreatywnie spędzacie czas podczas wykonywania naszych zadań oraz w czasie gotowania, tańców, rysowania czy gier i zabaw. Cieszymy się, że dzielicie się z nami swoimi przeżyciami. Przed nami Święta Wielkanocne. Z tej okazji życzymy Wam i Waszym Rodzinom zdrowia, wiary, nadziei i miłości. Niech te wyjątkowe dni przyniosą chwilę wytchnienia i napełnią optymizmem, aby pomimo wszystko zapanował wokół radosny i wiosenny nastrój - Pani Marzenka i Pani Danusia.

Pobierz plik
Domowe przedszkole Żabek - Wielkanoc
  Drodzy Rodzice, bardzo dziękujemy za dotychczasową współpracę i zaangażowanie. Wzajemne wsparcie w tym momencie jest dla nas wszystkich szczególnie ważne. Kochane Żabki, przed nami kolejne wyzwania. W tym tygodniu zajmiemy się tematem zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Prezentujemy Wam ciekawe aktywności, ćwiczenia oraz zabawy, z których możecie skorzystać spędzając czas w domu. Pamiętajcie, że zabawa też może być nauką :) Chciałybyśmy również z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzyć wszystkim Dzieciom i Rodzicom wiary, nadziei i pogody w sercu. Niech ten wyjątkowy czas przyniesie chwilę wytchnienia oraz napełni optymizmem na poświąteczny czas. Wesołych i zdrowych Świąt! Wasze Panie- Agnieszka i Sylwia

Pobierz plik
Domowe przedszkole Misiów - Wielkanoc
  Szanowni Rodzice, serdecznie dziękujemy za to, że wspólnymi siłami, poprzez naukę i zabawę razem z nami wspieracie wszechstronny rozwój dziecka. Cieszymy się, że dzieciom podobają się proponowane przez nas formy aktywności, o czym świadczą przesyłane przez Państwa informacje i zdjęcia. W związku z tym, że zbliża się Wielkanoc, chciałyśmy zaproponować dzieciom różne ciekawe ćwiczenia i zabawy o tematyce świątecznej. Mamy nadzieję, że korzystając z naszych propozycji, będą się świetnie bawić i uczyć jednocześnie. Dodatkowe inspiracje do zabaw o tematyce świątecznej kształtujące umiejętności matematyczne, językowe, grafomotoryczne prześlemy Państwu pocztą elektroniczną. Niestety do Świąt na pewno się nie zobaczymy, więc chciałyśmy złożyć Państwu i naszym wychowankom najserdeczniejsze życzenia: uśmiechu, pogody ducha, nadziei oraz wytrwałości. Niech te święta, spędzone w gronie najbliższej rodziny, będą spokojne i radosne - życzą Pani Sylwia i Pani Dorotka.

Pobierz plik
Domowe przedszkole Biedronek - Wielkanoc
  Z okazji zbliżających się Świąt pragniemy złożyć dzieciom oraz rodzicom życzenia: Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei na lepsze jutro, oby ten trudny czas minął i byśmy szybko zobaczyli się znów w przedszkolu. Radosnego, wiosennego nastroju, miło spędzonego czasu w gronie najbliższych oraz wesołego "Alleluja" życzą wszystkim dzieciom i ich rodzinom Panie z grupy Biedronki

Pobierz plik
Terapia pedagogiczna
  Jak w klarowny sposób wyjaśnić pociechom obecnie zmiany? Jak rozmawiać z dzieckiem o koronawirusie i odpowiadać na zadawane przez nie pytania?

Pobierz plik
Terapia logopedyczna
  Logopedzi radzą ciąg dalszy - Doskonalenie właściwego dla mowy sposobu oddychania.

Pobierz plik
Religia
  Zapraszam do zapoznania się z tematyką tygodniową zajęć.

Pobierz plik
Gimnastyka korekcyjna
  Zabawy z gazetami

Pobierz plik
Język angielski
  Kochane Przedszkolaki, drodzy Rodzice! Witam w kolejnym tygodniu zdalnego nauczania. Bardzo dziekuję za zaangażowanie i współpracę. Przygotowałam dla Was kolejne zadania do wykonania - kontynuujemy zabawę i realizację podstawy programowej ?? good luck! Izabela Lewis

Pobierz plik
Domowe przedszkole Smerfów II tydzień
  Drodzy Rodzice! Dziękujemy Wam bardzo za to, że wspieracie swoje dzieci i nas w tym trudnym dla wszystkich czasie. Wasza pomoc podczas organizacji domowego nauczania jest naprawdę bardzo duża. Kochane Smerfy! Wy nigdy się nie poddajecie i zawsze jesteście na medal. Zdjęcia, które wysyłaliście, jak wykonujecie kolejne wyzwania były niesamowite. Jest w Was ogromna siła - razem możemy wszystko!!! A przed nami nowy tydzień - nowe wyzwania:) Wasze zdjęcia zainspirowały nas do zorganizowania konkursu fotograficznego "Smerfy nie dają się wirusowi i do pracy są gotowi". Czekamy na fotograficzne reportaże.

Pobierz plik
Domowe przedszkole Żabek II tydzień
  Szanowni Rodzice, kochane Żabki, przed nami kolejny tydzień e- przedszkola. W tym tygodniu proponujemy spotkanie z żywiołami. Przedstawiamy Wam zestaw źródeł, z których możecie skorzystać podczas codziennych zabaw i aktywności. Drodzy Rodzice, pamiętajcie, że każda rozmowa- o pogodzie, o samopoczuciu, przeczytanej książce to rozwijanie słownictwa, poczucia własnej wartości, poszerzanie wiedzy. Warto nieprzerwalnie ćwiczyć samodzielność, umiejętności komunikacji, panowania nad emocjami - wiele z tych kompetencji kreuje nam codzienność. Serdecznie dziękujemy Rodzicom za aktywne uczestnictwo w realizacji podstawy programowej. Życzymy wszystkim pogody ducha, zdrowia i wytrwałości. Wasze stęsknione Panie - Agnieszka i Sylwia.

Pobierz plik
Domowe przedszkole Misiów II tydzień
  Szanowni Rodzice, serdecznie dziękujemy za dotychczasowe zaangażowanie i współpracę. Z całą pewnością jest to dla wszystkich trudny czas, jednak postarajmy się wypełnić go ciekawymi aktywnościami, które na pewno w przyszłości zaowocują. W tym tygodniu zachęcamy do zgłębienia tematu "Wiosenne przebudzenie". Prezentujemy różnego rodzaju zabawy, ćwiczenia, a także ciekawe materiały, które można wykorzystać w domu z dziećmi. Kochane przedszkolaki, mamy nadzieję, że już niebawem się zobaczymy. Tymczasem życzymy Wam wytrwałości, dużo uśmiechu na twarzy i zdrowia. Wychowawczynie: Dorota Winiarczyk i Sylwia Szkotek

Pobierz plik
Domowe Przedszkole Biedronek II tydzień
  Kochane Dzieci i Kochani Rodzice, jesteśmy z Wami, myślimy o Was i tęsknimy.. Życzymy Wszystkim dużo zdrowia, optymizmu i wzajemnego wspierania się. Chcąc Wam umilić czas pobytu w domu, przygotowałyśmy dla Was zestawy zadań i ćwiczeń do efektywnego spędzania czasu, w którym nie uczęszczacie do przedszkola. Nadal zachęcamy do wspólnej nauki poprzez zabawę. Zestawy będą dotyczyły tematyki, którą realizowałybyśmy z Wami w przedszkolu. Są one zgodne z podstawą programową oraz tematyką zawartą w planach miesięcznych. Powodzenia. . Wasze Panie.

Pobierz plik
Gimnastyka korekcyjna
  GIMNASTYKA KOREKCYJNA DLA PRZEDSZKOLAKÓW - Zabawy i gry z elementami ćwiczeń korekcyjnych (do wspólnej zabawy z rodzicami i rodzeństwem).

Pobierz plik
Terapia pedagogiczna
  7 domowych zabaw z dziećmi. Jak przeżyć kwarantannę bez nudy

Pobierz plik
Język angielski
  Drodzy Rodzice! W związku z obecną sytuacją w naszym kraju i zdalnym nauczaniem serdecznie zachęcam do śledzenia strony internetowej naszego przedszkola. Za jej pośrednictwem zapraszam do wspólnej zabawy z językiem angielskim, śpiewania i tańczenia :) Systematycznie będę wysyłać do Państwa i do naszych przedszkolaków propozycje zabaw, kart pracy, filmików i piosenek, w celu utrzymania kontaktu z językiem. Myślę, że jak się znowu zobaczymy, to dzieci zaskoczą mnie swoimi nowymi umiejętnościami. Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia - Wasza pani od angielskiego Izabela Lewis.

Pobierz plik
Religia
  Zapraszam do zapoznania się z tematyką tygodniową

Pobierz plik
Terapia logopedyczna
  Logopeda radzi - zostań w domu i ćwicz sprawność aparatu artykulacyjnego!

Pobierz plik
Domowe Przedszkole Smerfów
  Kochane Smerfy! Jak już wiecie przez pewien czas czeka Was nauka w domu. W związku z tym na naszej stronie internetowej będziemy zamieszczały dla Was propozycje zadań do wykonania. To tak, jak zabawa w Piratów, pamiętacie? Codziennie możecie odkrywać swoje zadania do wykonania, a po powrocie do przedszkola będzie czekała na Was niespodzianka. Mamy nadzieję, że będzie to dla Was fajną przygodą. Powodzenia!

Pobierz plik
Domowe Przedszkole Żabek
  Drodzy Rodzice dzieci z grupy Żabki. Ze względu na szczególne okoliczności pragniemy poinformować, że dołożymy wszelkich starań, aby wyjść naprzeciw potrzebom naszych wychowanków w nowej, zdalnej formie kształcenia. Zanim wszystko wróci do normy róbmy w domu to, co nasze dzieci lubią najbardziej- bawmy się! Jako wychowawcy postaramy się nieco ukierunkować te zabawy, by kształcić konkretne umiejętności. Życzymy Wam dużo zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia. Pamiętajcie - gramy w jednej drużynie! Razem możemy więcej! Do zobaczenia! Wychowawcy grupy Żabki- Agnieszka Śpiewak i Sylwia Szkotek.

Pobierz plik
Domowe Przedszkole Misiów
  Drodzy Rodzice! Za pośrednictwem przedszkolnej strony internetowej będziemy przesyłać Państwu propozycje zadań, kart pracy, zabaw, filmów edukacyjnych zgodnie z tematem obowiązującym w danym tygodniu. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że najlepszą metodą stymulacji rozwoju dziecka angażującą emocje i uwzględniającą jego potrzeby jest nauka przez zabawę. Zachęcamy do wykorzystywania udostępnianych przez nas materiałów. Życzymy wszystkim Przedszkolakom i Rodzicom zdrowia, wytrwałości i pogody ducha w tym ciężkim dla nas czasie. Wychowawczynie: Dorota Winiarczyk, Sylwia Szkotek

Pobierz plik
Domowe Przedszkole Biedronek
  Witajcie Biedroneczki! Przygotowałyśmy dla Was spis wspaniałych zabaw, w które możecie pobawić się wspólnie z rodzicami i rodzeństwem w domu ! Czy pamiętacie naszą "Gąsiennicę"? A może chcecie wyruszyć w podróż pociągiem z "Maszynistą zuchem", czy też "Zbudować ciszę"? Zaproście bliskich do wspólnej zabawy! W tym tygodniu witamy Panią Wiosnę, posłuchajcie więc piosenki oraz ciekawostek, na temat oznak wiosny, możecie również z pomocą rodziców stworzyć wiosenne kwiaty z papieru, czy też bociany z papierowych talerzyków. Życzymy Wam miłej zabawy! Do zobaczenia! Wasze Panie - Magda i Ola

Pobierz plik
Informacja Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej we Włodawie
  Szanowni Państwo w związku z nadal trwającym stanem epidemii Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Włodawie służy Państwu wsparciem w tym trudnym okresie. Pismo w załączeniu. /Danuta Kloc/

Pobierz plik
Komunikat
  Szanowni Państwo, zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych będą odbywały się jedynie działania opiekuńcze, natomiast od poniedziałku 16 marca br. do środy 25 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół.
Rekomendacje MEN dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych na temat profilaktyki zdrowotnej
  Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem Warszawa, 27.02.2020 r.

Pobierz plik
Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu
  Drodzy rodzice prosimy o zapoznanie się z procedurą postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w Przedszkolu Miejskim nr 2 we Włodawie.

Pobierz plik
"Szczęście liczy się nie miarą posiadanych rzeczy, ale możliwością dzielenia się z innymi tym, co się ma."
  Każdy rodzic chciałby wychować swoje dziecko na mądrego, wrażliwego człowieka. Należy jednak pamiętać, że dziecko nie przychodzi na świat z umiejętnością pomagania, ale uczy się tego poprzez naśladownictwo. Kilka rad na temat tego jak nauczyć dziecko empatii i otwartości na drugiego człowieka.

Pobierz plik
PRAWA DZIECKA
  Prawa człowieka można zdefiniować jako podstawowe standardy, bez których ludzie nie mogą żyć w poszanowaniu ich godności. Te same zasady obowiązują w stosunku do dzieci. Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa - prawa dziecka, które są naturalną konsekwencją praw człowieka. Praw tych nikt nie może dziecka pozbawić, a zadaniem dorosłych jest ich respektowanie.

Pobierz plik
SPOSOBY PRZYGOTOWANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
  We wrześniu twój maluch idzie do przedszkola. To ogromna zmiana w jego życiu, ale też w życiu waszej rodziny. Pierwsze tygodnie zwykle są bardzo trudne. Na szczęście przed wami jeszcze 2 miesiące wakacji. Warto już teraz zacząć przygotowania, by ułatwić dzieciom wrześniowy start, zmniejszyć stres i negatywne uczucia związane z nową sytuacją. Jak ten czas dobrze wykorzystać?

Pobierz plik
"Mowa otwiera drzwi, które wcześniej były przed dzieckiem zamknięte" Barry. J. Wadsworth
  Mowa jest niezwykle ważnym elementem życie każdego człowieka. W dużej mierze wpływa ona na całokształt rozwoju dziecka, a szczególnie na jego poprawne funkcjonowanie w grupie. Daje możliwości komunikacji, stanowi narzędzie w zdobywaniu informacji, pozwala na wyrażanie swoich myśli, własnych opinii i uczuć. Nieocenioną rolę w procesie kształtowania się mowy dziecka odgrywa rodzina.

Pobierz plik
"Czytanie dzieciom i ograniczenie korzystania z mediów elektronicznych to najlepsza inwestycja w ich przyszłość." Jim Trelease
  Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci wyrosły na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi, by dobrze się rozwijały, nie miały problemów w przedszkolu i w szkole. Jak to zrobić? Trzeba czytać dzieciom! Czytanie książek jest jedną z pierwszych inwestycji w rozwój dzieci. Codzienne czytanie dziecku dla przyjemności jest czynnością prawdziwie magiczną, zaspokaja bowiem wszystkie potrzeby emocjonalne dziecka, znakomicie wspiera jego rozwój psychiczny, intelektualny i społeczny, jest jedną z najskuteczniejszych strategii wychowawczych, a przy tym przynosi dziecku ogromną radość i pozostawia cudowne wspomnienia.

Pobierz plik
List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego
  Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, w poczuciu troski o zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych.

Pobierz plik
Nauka języków obcych - więcej niż praktyczność
  Wraz z upływem czasu nasz mózg ulega stopniowej degradacji. Każdy człowiek rodzi się z ograniczoną liczbą szarych komórek, których w ciągu życia ubywa, a nie przybywa. Ale jest też dobra wiadomość - mózg można trenować. Jak to robić? Najlepszym rozwiązaniem jest nauka nowych rzeczy.

Pobierz plik
Pedagog radzi
  Jak być konsekwentnym wobec dziecka

Pobierz plik
Pedagog radzi
  Jak skutecznie przeciwdziałać niepożądanym zachowaniom dziecka

Pobierz plik
Pedagog radzi
  PRZYGOTOWANIE DZIECKA DO PODJĘCIA NAUKI SZKOLNEJ - WARUNKI POWODZENIA, PRZYCZYNY TRUDNOŚCI

Pobierz plik
System Motywacji Dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 2 we Włodawie
  Przedszkolny system motywacyjny został opracowany w celu ujednolicenia warunków wspomagających dzieci z poszczególnych grup wiekowych i nauczycieli w pokonywaniu trudności wychowawczych, w eliminowaniu zachowań niepożądanych oraz w celu nabywania właściwych postaw i umiejętności.

Pobierz plik
Opłaty
  Drodzy rodzice informujemy, że opłat za pobyt dziecka w przedszkolu oraz wyżywienie dokonać należy do 10 dnia każdego miesiąca w kancelarii przedszkola (Pokój nr 30) lub przelewm na konto przedszkola.
Uwagi i wnioski
  Drodzy rodzice. Zachęcamy Was do dzielenia się spostrzeżeniami z pracy naszego przedszkola. Na Wasze pomysły, wnioski i uwagi zawsze czeka Pani dyrektor Danuta Kloc. W kancelarii znajudje się ogólnodostępny zeszyt uwag i wniosków. W sprawach związanych z funkcjonowaniem naszej placówki możecie pisać także na skrzynkę mailową. Zachęcamy do współpracy.
Przedszkole Miejskie nr 2 we Włodawie
ul. Sierpińskiego 4, 22-200 Włodawa
tel. +48 515 286 538, E-mail:pm2wlodawa@gmail.com